หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
19906 ครั้ง

แผนปฏิบัติงาน/โครงการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาแผนงาน / โครงการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

 

ที่

แผนงาน / โครงการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ

ที่ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

 

1.

 

 

 

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

งานหลัก

โครงการบริหารงานทั่วไป

   - สนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานฯ        603,000.00   บาท

   - สนับสนุนกิจกรรม / โครงการ                      540,000.00   บาท

   - ค่าสาธารณูปโภค                                 182,000.00   บาท

   - ค่าเช่าบ้าน                                         118,800.00  บาท

   - ค่าประชุมอกพ.สป.กก.                           40,000.00  บาท

ด้านกีฬา

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ประจำปี  2554

 

โครงการส่งเสริมพลศึกษา  และกีฬาคนพิการจังหวัดขอนแก่น 

ปี 2554

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33ประจำปี 2554 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 4 จังหวัดเลย

 

โครงการกีฬายั่งยืน  “ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก”

 

 

- ศูนย์เครือข่าย  26  อำเภอ

ในจังหวัดขอนแก่น

- กลุ่มจังหวัดในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย

   - ชัยภูมิ

   - มหาสารคาม

   - กาฬสินธุ์

 

- นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 15,000 คน

 

- รอบแรก / รอบชิงชนะเลิศ

 

 

 

 

- กีฬา  30  ชนิด ส่งเข้าร่วมแข่งขัน คัดเลือกเขต 4 (อีสานตอนบน)

จ.เลย

- ฝึก / แข่งขัน  73  ชุมชน

- 26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น

 

ตลอดปี

 

 

 

 

 

 

ก.ค. - ส.ค. 54

 

สิงหาคม 54

 

พ.ย. –  ธ.ค.53

­

 

1 – 30 เม.ย. 54

 

1,483,800.00 

 

 

 

 

 

 

500,000

 

155,000

 

120,000

 

 

260,000

 

 

กัญญารัตน์

 

 

 

 

 

 

มนตรี

 

ไพบูลย์

 

มนตรี

 

ไพบูลย์

- 2 -

แผนงาน / โครงการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

 

ที่

แผนงาน / โครงการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ

ที่ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

10.

 

11.

 

 

 

โครงการส่งเสริมพลศึกษา  นันทนาการและสุขภาพ  26 อำเภอ

ในจังหวัดขอนแก่น

 

โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน นักศึกษา เยาวชน

และประชาชนจังหวัดขอนแก่น

 

โครงการให้บริการด้านการออกกำลังกาย ฝึกซ้อม แข่งขันและตัดสิน

กีฬาในจังหวัดขอนแก่น

 

โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์

(Challenge Day)  ประจำปี  2554

 

โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน  ประจำปี  2554

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

กับด้านการกีฬาและนันทนาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

“ร้อยแก่นสารสินธุ์” ประจำปี 2554

- 26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น

- 73 ชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น

 

- 25 - 30 ครั้ง / ปี

 

 

- 50 - 100 คน / วัน (บริการ / วัน)

- 40 - 50 ครั้ง / ปี (ด้านการแข่งขัน)

- 30 – 40 ครั้ง / ปี (ฝึกซ้อม)

- 26  อำเภอ (อำเภอละ 5,000 บาท)

- ติดตามผล (จังหวัดละ 5,000  บาท)

 

- 26 คน / 26 อำเภอ

- 1 คน  ประจำจังหวัด 

 

- ประชุมคณะกรรมการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ครั้ง ๆ ละ  50 คน

- ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ

ด้านกีฬาตามยุทธศาสตร์ 4 ปี จังหวัด/

กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์”

ต.ค. 53 – ก.ย. 54

 

ต.ค. 53 – ก.ย. 54

 

 

 

ต.ค. 53 – ก.ย. 54

 

 

27 พ.ค. 54

 

ต.ค. 53 – ก.ย. 54

 

ต.ค. 53 – ก.ย. 54

 

270,000

 

 

10,000

(งบ สป.)

 

50,000

(งบ สป.)

 

135,000

 

3,040,000

 

 

25,000

(งบ สป.)

ไพบูลย์

 

 

มนตรี

 

 

มนตรี

 

 

ไพบูลย์

 

 

มนตรี

 

 

มนตรี

 

- 3 -

แผนงาน / โครงการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

 

ที่

แผนงาน / โครงการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ

ที่ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

12.

 

13.

 

 

14.

 

 

โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการกีฬาและนันทนาการ “One Sport One Tambol : OSOT”

 

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการกีฬาเขต 4 จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2554

- 26 อำเภอ (อำเภอละ  19,000 บาท)

- ติดตามผล  26  อำเภอ (อำเภอละ  1,500 บาท)

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการกีฬาและนันทนาการตำบล

- มีศูนย์ฝึกกีฬาอย่างน้อยตำบลละ 1 ชนิดกีฬา

“One Sport One Tambol : OSOT”

 

- คัดเลือกนักกีฬาอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 10 ชนิดกีฬา      ในนามเขต 4 จังหวัดขอนแก่น (อีสานตอนบน)

ก.พ. – ส.ค. 54

 

6 – 7 มี.ค. 54

 

 

 

 

พ.ย. – ธ.ค.53

 

533,000

 

110,000

(งบ สป.)

 

 

 

40,000

(งบ สป.)

 

ไพบูลย์

 

มนตรี

 

 

มนตรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 -

แผนงาน / โครงการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

 

ที่

แผนงาน / โครงการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ

ที่ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

ด้านการท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ที่เกี่ยวข้องในการจัดการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด

 

 

โครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 

 

 

โครงการอบรมอาสาสมัครและเยาวชนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ปี 2554

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน

การท่องเที่ยวโดยชุมชน “Community  Based Tourism

 : CBT”

 

- ประชุมคณะกรรมการจังหวัด / กลุ่มจังหวัด 

จำนวน  4 ครั้ง ๆ ละ  50 คน

- ปฏิบัติตามแผนงาน / โครงการด้านการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี  ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

 

- ผู้ประกอบการหรือผู้แทนธุรกิจแบบโฮมสเตย์ จำนวน 30 คน

- ผู้แทนภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว จำนวน 10 คน รวมผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 40 คน

 

- จำนวนอาสาสมัครและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 60 คน    มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอย่างน้อย 90% ของกลุ่มเป้าหมาย 

 

– ผู้นำชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการท่องเที่ยว จำนวน 50 คน

– ได้เครือข่ายการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1 เครือข่าย

 

ต.ค. 53 - ก.ย. 54

 

 

 

 

2 – 4 มี.ค. 54

 

 

 

 

 

22 – 24 มี.ค. 54 

 

 

4-6 พ.ค. 54

 

 

 

25,000

 

 

 

 

100,000

 

 

 

 

100,000

 

 

 

130,000

 

 

มนตรี

 

 

 

 

เรือนแก้ว

 

 

 

 

 

เรือนแก้ว

 

 

เรือนแก้ว

 

 

- 5 -

แผนงาน / โครงการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

 

ที่

แผนงาน / โครงการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ

ที่ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

4.

 

 

งานพิเศษ

ด้านการกีฬา 

โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 8  ประจำปี 2553 – 2554

 

โครงการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลเจ้าหน้าที่      พลศึกษาอำเภอ

 

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอ...... คัพ

 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่ง

ประเทศไทย “มหกรรมกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทย”

ครั้งที่ 1 ประจำปี  2554

 

 

- 6 รุ่นอายุ  ...... ทีมในจังหวัดขอนแก่น 

 

 

- 7 ครั้งใน  26  อำเภอ (อำเภอละ  5,000 บาท)

 

 

- 26 อำเภอ (อำเภอละ  46,000  บาท)

 

- นักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นนักกีฬา 6 รุ่นอายุระดับอายุ 12, 14, 16, 18 ปี  ตัวแทนจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 5,000 คน

- นักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัด  ทั่วประเทศ

 

 

1 ธ.ค. 53 - ม.ค. 54

 

ต.ค. 53 - ก.ย. 54

 

ธ.ค. 53 - ก.ย. 54

 

ต.ค. 53 – มิ.ย. 54

 

 

 

292,000

 

 

130,000

 

 

1,206,000

 

1,000,000

 

 

 

ไพบูลย์

 

 

มนตรี

 

ไพบูลย์

 

มนตรี

 

 

 

- 6 -

แผนงาน / โครงการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

 

ที่

แผนงาน / โครงการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ

ที่ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

5.

 

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

9.

โครงการแข่งขันฟุตบอลไทคัพ  จังหวัดขอนแก่น

ประจำปี  2554

 

 

 

โครงการส่งเสริมกีฬามวลชนผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น  ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554

 

 

 

โครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับถ้วย ค  ประจำปี 2554

 

 

 

โครงการอบรมผู้นำนันทนาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2554

 

โครงการขอนแก่นเมืองกีฬา

-  จัดการแข่งขันกีฬา, กิจกรรมต่าง ๆ 

-  รอบแรก/รอบชิงชนะเลิศจังหวัด

-  รอบชิงชนะเลิศเขต 4

-  รอบชิงชนะเลิศประเทศ

 

-  นักกีฬา 500 คน

-  กีฬา  4  ชนิด

-  แอโรบิคมวยไทย – เปตอง

-  กรีฑา – วู๊ดบอล

 

- นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนได้รับการบริการส่งเสริม พัฒนากิจกรรมทางการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง จำนวนร้อยละ 70 จากจำนวนประชากร  10 จังหวัดในภาคอีสานตอนบน

 

- หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน  1  รุ่น

รุ่นละ 200 คน

 

- นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา รวมทั้งสิ้นจำนวน 300,000 คน

ต.ค. - พ.ย. 54

พ.ย. 54

ธ.ค. 54

ม.ค. 54

 

เม.ย. 54

 

 

 

 

 

 

ต.ค. 53 – ธ.ค. 53

 

 

 

 

มิ.ย. 54

 

 

ต.ค. 53 – ก.ย. 54

 

10,000

 

 

 

40,000

 

 

 

150,000

 

 

 

 

120,000

 

 

1,000,000

 

ไพบูลย์

 

 

 

มนตรี

 

 

มนตรี

 

 

 

 

ไพบูลย์

 

 

มนตรี

- 7 -

แผนงาน / โครงการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

 

ที่

แผนงาน / โครงการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ

ที่ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

ด้านท่องเที่ยว

โครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ/ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

1. แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นที่จำเป็นต้องพัฒนาเร่งด่วนได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 1 แหล่ง

2. มีการจัดตั้งศูนย์บริการสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 1แห่ง

3. มีการปรับปรุง Website ให้ทันสมัยและข้อมูลเป็นปัจจุบัน

 

1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อยร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้   

2. เครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างน้อย  1 เครือข่าย

3. จัด Road Show ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นอย่างน้อย จำนวน 2 ครั้ง

4. จัดทำข่าวสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดจำนวน 12 ครั้งต่อปี

 

 

ต.ค. 53 – ก.ย. 54

 

 

 

 

 

 

ต.ค. 53 – ก.ย. 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000,000

 

 

 

 

 

 

 

เรือนแก้ว

 

 

 

 

เรือนแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

- 8 -

แผนงาน / โครงการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

 

ที่

แผนงาน / โครงการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

งบประมาณ

ที่ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

 

12.

 

ด้านอื่นๆ

โครงการจัดตั้งอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

 

- นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนมาใช้บริการที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ปีละ 500,000 คน

 

 

ต.ค. 53 – ก.ย. 54

 

 

 

 

15,000,000

 

 

 

 

 

มนตรี