หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
18723 ครั้ง

การเผยแพร่ผลงานการเผยแพร่ผลงาน การนำผลงานที่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชน

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖

 • ได้รับเชิญจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ร่วมแสดงดนตรีพื้นบ้านหน้าพระพักตร์ในงานสะโตกรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๖
 • ได้รับเกียรติจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ไปร่วมแสดงดนตรีพื้นบ้านในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๙ ณ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒ - ๙ เมษายน ๒๕๓๖
 • ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ไปแสดงดนตรีพื้นบ้านต้อนรับผู้นำสตรีชาวเวียตนาม ซึ่งไปดูงานพัฒนาชุมชนที่จังหวัดแพร่  เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๓๖
  ปี พ.ศ.๒๕๓๗  
 • ได้คิดริเริ่มประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่ไม่ซ้ำแบบใคร คือ “กระดึงสังคีต” ใช้บรรเลงร่วมกับวงสะล้อ ซอ ซึง ได้อย่างไพเราะกลมกลืนเป็นที่ชื่นชอบแก่ประชาชนทั่วไป เมื่อผลงาน   “กระดึงสังคีต” ได้ปรากฎเป็นที่รู้จักของสาธารณชนแล้วก็ได้รับเกียรติจากภาครัฐ และ    เอกชนให้ไปแสดงผลงานเป็นประจำ เช่น บริษัทแกรมมี่เอนเตอร์เทนเมนท์ ไปถ่ายทำรายการ “ตามไปดู” แพร่ภาพทางสถานี   โทรทัศน์ ช่อง ๙ อ.ส.ม.ท. เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๗ 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๘

 • ได้รับเชิญไปร่วมแสดงนิทรรศการ “หนึ่งทศวรรษตามไปดู” ของบริษัทแกรมมี่ฯ    ซึ่งพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน เมื่อวัน    ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๘ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค
 • ได้รับเชิญไปแสดงผลงานในรายการ “มหัศจรรย์เหนือคำบรรยาย”  ซึ่งบริษัทแกรมมี่ฯ  จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เพื่อหารายได้ สมทบทุนมูลนิธิช่วยเหลือ  คนตาบอดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๘
 • ได้รับเกียรติจากฝ่ายรายการสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เขต ๓ ถ่ายทำรายการสารคดี “กระดึงสังคีต” แพร่ภาพในรายการสารคดีของ สทท.๑๑ เมื่อ วันที่ ๓พฤศจิกายน ๒๕๓๘
 • ได้รับเชิญจากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำกระดึงสังคีตแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับการแข่งขันแรลลี่นานาชาติ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘

ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

 •  ได้รับเชิญจากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ไปแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับนักศึกษา วปอ.  รุ่น ๓๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ 
 • ได้รับเกียรติไปแสดงในงานต้อนรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในวันสถาปนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๙
 • ได้รับเกียรติจากเทศบาลเมืองแพร่ เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมและร่วมแสดงมหกรรมดนตรีพื้นบ้าน”สายใยในเส้นเสียง” เพื่อแสดงในงานสงกรานต์ของจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๓๙
 • ได้รับเกียรติจากฝ่ายรายการ สถานีโทรทัศน์ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เขต ๓ เป็นผู้ร่วมรายการ     สารคดี “อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา” แพร่ภาพทาง สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ เมื่อวันที่  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ซึ่งปรากฏว่า ได้รับความนิยมจากผู้ชมรายการเป็นอย่างยิ่ง มีผู้เขียนจดหมายมาชมเชยและ แต่งบทร้อยกรองแสดงความชื่นชมในความเป็นนักอนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ซ้ำแบบใคร นอกจากเป็นผู้ร่วมแสดงดนตรีพื้นบ้านและนำวงดนตรีกระดึงสังคีตไปแสดงช่วยเหลืองานสังคมต่างๆ แล้ว นายอรุณ  ทิพยวงศ์  ยังได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไปร่วมเป็นวิทยากรและกรรมการในกิจกรรมส่งเสริมและ อนุรักษ์วัฒนธรรมอีกด้วย
 • ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทย-พื้นเมืองในงานประกวดดนตรีไทย-พื้นเมือง ของสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  เขตการศึกษา ๘ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐มิถุนายน ๒๕๓๙
 • ได้รับเชิญจาก สมาคม Y.M.C.A. เพื่อการพัฒนาภาคเหนือไปร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในฐานะผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรมในการอบรมครูผู้สอนสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ณ สมาคม Y.M.C.A  จังหวัดเชียงรายเมื่อ วันที่ ๕-๗ มกราคม  ๒๕๓๘                            
 • ได้รับเชิญเป็นกรรมการประกวดดนตรี-นาฎศิลป์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ครั้งที่ ๔๘ ณ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๓๙
 • ได้รับเชิญจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่ร่วมเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นล้านนา    เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๙
 • ได้รับเกียรติจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่  นำดนตรี”กระดึงสังคีต”แสดงในงาน   พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ณ สนามกีฬากลางจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๓๙
 • ได้รับเกียรติจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ              สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรและแสดงดนตรีพื้นบ้านล้านนาตามโครงการ     ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะการดนตรีเพลงพื้นบ้านล้านนาเฉลิมพระเกียรติ  ปีกาญจนาภิเษก ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๓๙ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่        
 • ได้รับเกียรติจากชมรมแลกเปลี่ยนมิตรภาพและวัฒนธรรมระหว่างประเทศแห่ง    เชียงใหม่ “The Friendship Force Club of  Chieng Mai นำ “วงกระดึงสังคีต”    หรือ “วงฮอกเมืองแป้” ไปร่วมแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา ให้ชาวต่างประเทศ    ชม ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙  ได้รับความสนใจและประสบความ  สำเร็จอย่างดียิ่ง

ปี พ.ศ.๒๕๔๐

 • ได้รับเกียรติจาก สมาคม Y.M.C.A.เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  “บทบาทของเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านศิลปวัฒนธรรม”ในโครงการ”ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมเมือง” ของเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐
 • ได้รับเกียรติจากชมรมแลกเปลี่ยนมิตรภาพและวัฒนธรรมระหว่างประเทศแห่ง     เชียงใหม่ “The Friendship Force Club of Chieng Mai” นำ “วงกระดึงสังคีต” ไปร่วมบรรเลงแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ต้อนรับคณะทูต มิตรภาพ “Bristol” จากประเทศอังกฤษ และคณะชมรมมิตรภาพฯลฯจาก เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง    ในระหว่างวันที่ ๓-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ได้รับ ความชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานนี้เป็นอย่างมาก
 • ได้รับเกียรติจากสำนักงานจังหวัดแพร่  นำ “ วงกระดึงสังคีต”ไปร่วมบรรเลงใน งานวันอนุรักษ์มรดกไทย และพิธีเปิด อาคารศาลากลางหลังใหม่ เมื่อวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๔๐   ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่
 • ได้รับเกียรติจากสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ อ.ส.ม.ท. ถ่ายทำสารคดีเพื่อแพร่ภาพ ในรายการ”วัฒนธรรมไทย” เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐
 • ได้รับเกียรติจากสมาคม Y.M.C.A.เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ นำวง”กระดึงสังคีต   ไปร่วมงาน “เบิกฟ้าเวียงพิงค์สู่สิ่งแวดล้อม” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่
 • ได้รับเกียรติจากโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)จังหวัดแพร่  เชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง”บทบาทของเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้าน ศิลปวัฒนธรรม” ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๐ ณ โรงเรียนการป่าไม้แพร่
 • ได้รับเกียรติจากจังหวัดแพร่เชิญเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการบรรเลงของ“วงกระดึงสังคีต” ในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะการดนตรีพื้นบ้าน จังหวัดแพร่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาจารย์สนั่น  ธรรมทิ  เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย   แก่กลุ่มเป้าหมายอันประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา ครู  อาจารย์ผู้สอนวิชา ศิลปศึกษาและผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนผู้สนใจดนตรีและเพลงพื้นบ้าน  สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อจาก”กระดึงสังคีต”มาเป็น”วงฮอกเมืองแป้” เพื่อเป็น “วงดนตรีของคนเมืองแป้” และเป็นสัญลักษณ์  ของดนตรีประจำจังหวัดแพร่ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นมา
 • ได้รับเกียรติจากทางจังหวัดแพร่นำ"วงฮอกเมืองแป้" ไปแสดงต้อนรับคณะนักกีฬา    วอลเล่ย์บอลสมัครเล่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ของเครือซีเมนต์ไทยและสมาคม วอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทยจาก ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๔๐ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
 • ได้รับเกียรติจากสามัญศึกษาจังหวัดแพร่ คัดเลือก ผลงานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องกระดึงสังคีต" ของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เป็นเอกสารประกอบรายวิชา ศ ๐๒๑๓,    ศ ๐๒๑๔ (ดนตรีพื้นบ้าน) ได้รับรางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรมการสอนฯระดับชั้นมัธยมศึกษา ของจังหวัดแพร่ และได้นำไปจัดนิทรรศการและสาธิต เผยแพร่ในนามของจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๔๐ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์  กรุงเทพมหานครได้รับความสนใจและสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างมาก  ทำให้"วงกระดึงสังคีต"ของ     โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เป็นที่รู้จักกว้างขวางในวงราชการและเอกชนและได้รับความอนุเคราะห์จากทางจังหวัดอนุมัติเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุง"วงกระดึงสังคีต"เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
 • ได้รับเกียรติจากหอการค้าจังหวัดแพร่เชิญไปบรรเลง"กระดึงสังคีต"ต้อนรับสมาชิก  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA)ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มาสำรวจ  แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ซึ่งได้เชิญ คุณธารินทร์  นิมมานเหมินทร์  และ  คุณสุภาพ คลี่กระจาย ร่วมสนทนาปัญหาบ้านเมือง เรื่อง "มาตรการ IMF กับ  เศรษฐกิจเมืองแพร่"เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๐  ณ โรงแรมแม่ยมพาเลสธานี  มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๔๐๐ คน ทำให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทึ่ง  และสนใจเครื่องดนตรีอันเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านชิ้นนี้เป็นอย่างมาก
 • ได้รับเกียรติจากจังหวัดแพร่ นำวง"กระดึงสังคีต"ผสมกับ"วงดุริยางค์"ของกลุ่ม              โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ จัดเป็นวง"คอนเสิร์ตจังหวัดแพร่" ร่วมแสดง   ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเขต ๕ ครั้งที่ ๓๐ ณ สนามกีฬาจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑๒    ตุลาคม  ๒๕๔๐

ปี พ.ศ. ๒๕๔๑

 • ได้รับเกียรติจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง "เครื่องดนตรีพื้นบ้านเมืองแพร่”และได้นำผลงานด้านวัฒนธรรมสาขาดนตรี"วงฮอกเมืองแป้"ร่วมแสดงสาธิตแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา เนื่องในงาน "ประชุมสัมมนาวัฒนธรรมพื้นบ้าน แห่งชาติครั้ง  ที่ ๑ จังหวัดแพร่ (ภาคเหนือ)" ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม   ๒๕๔๑
 • ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนของภาคเหนือร่วมแสดงวัฒนธรรมสี่ภาคต้อนรับรัฐมนตรี    ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอาคม  เอ่งฉ้วน และคณะผู้เข้าร่วมสัมมนา    จาก๑๖จังหวัดในเขตภาคเหนือ เมื่อคืนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑
 • ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนภาคเหนือ(ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแพร่)ร่วมแสดงวัฒนธรรม สี่ภาคในงานประชุมสัมมนาวัฒนธรรมพื้นบ้านแห่งชาติครั้งที่ ๑ (ภาคกลาง) ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑

พ.ศ. ๒๕๔๒

 • ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการจังหวัดแพร่นำ “ วงกระดึงสังคีต ” ไปแสดงในงาน “รามรวมขวัญ” เนื่องในวันไหว้ครูประจำปีของมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒
 • ได้รับเกียรติจาก “ ชมรมฮักเมืองแป้” นำวง”กระดึงสังคีตแสดงในงาน “ดำหัวประเพณีปี๋ใหม่เมืองแป้” เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน  ๒๕๔๒
 • ได้รับเกียรติจาก นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ นำวง “ กระดึงสังคีต” ไปบรรเลงต้อนรับ พณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน   หลีกภัย  ในโอกาส มาราชการที่จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่   ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๔๒
 • ได้รับเกียรติจากจังหวัดแพร่ นำวง “ กระดึงสังคีต” บรรเลงในงานสะโตกต้อนรับคณะท.ท.ท. และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ณ บ้านวงศ์บุรี เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๔๒
 • ได้รับเกียรติจากเทศบาลเมืองแพร่ นำวง” กระดึงสังคีต” แสดงในงาน “ ฝ้ายแกมไหมสืบสายใยเพื่อแผ่นดิน”

พ.ศ. ๒๕๔๓

 • ให้ความอนุเคราะห์ จัดทำและปรับซ่อมเครื่องดนตรีพื้นเมือง ให้แก่ชมรมนักศึกษาชาวเหนือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย-ล้านนา เมื่อเดือน มีนาคม ๒๕๔๓ได้รับเกียรติจากบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมเป็นวิทยากรท้องถิ่น ในการนำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนวิชา
 • ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๔๓
 • ได้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรม“ กลุ่มดนตรีบำบัด” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ทุกวันพฤหัสบดีเวลา ๒๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ วัดนาแหลมเหนือ ต.ทุ่งกวาว  อ.เมืองแพร่  จ.แพร่
 • ได้รับเกียรติจากสหวิทยาเขตเวียงโกศัย ๔ เป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาตามโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม เมื่อวันที่ ๘  กันยายน  ๒๕๔๓
 • ได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลช่อแฮ นำวง “ กระดึงสังคีต ” ไปร่วมบรรเลงต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน   หลีกภัย เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๓
 • ได้รับเชิญ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ร่วมรายการ          “ เสียงล้านนา ” แพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑  ทุกวันพุธ ที่ ๓ ของเดือน
 • ได้รับเชิญจาก สำนักงานจังหวัดแพร่ นำคณะ “ กระดึงสังคีต ” แสดงในงาน “ กิ๋นสะโตกเมืองแพร่ ” เพื่อคนพิการและส่งเสริมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๑๗ เมื่อวันที่ ๒พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ณ สวนอาหารบ้านฝ้าย
 • ได้รับเชิญจาก วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์ ต.แม่พูล อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ นำวง “ กระดึงสังคีต ” ไปแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิยน  ๒๕๔๓
 • ได้รับเกียรติจาก ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนนารีรัตน์     จังหวัดแพร่ บรรเลงดนตรีพื้นเมือง ประกอบการขับร้องเพลง ยอยศพระลอ ภาคภาษาอังกฤษ โดย Mr. Jonas  Andersson บันทึกเทปประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ ไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ณ ห้องบันทึกเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ และที่ บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดีย กรุงเทพมหานคร เมื่อ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๓
 • ได้รับเชิญจากสโมสรโรตารี่เวียงโกศัย นำวง “ กระดึงสังคีต ” บรรเลงในงานสะโตกฉลองสารตราตั้ง สโมสรโรตารี่เวียงโกศัย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ณ สวนอาหารบ้านฝ้าย
 • ได้รับเชิญจากเทศบาลเมืองแพร่ นำวงกระดึงสังคีต บรรเลงในงานสะโตกต้อนรับคณะนายกเทศมนตรีกลุ่มภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙

พ.ศ. ๒๕๔๔

 • ได้รับเชิญจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นำวง “ กระดึงสังคีต ” ไปแสดงผลงานด้าน     วัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ และ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๔
 • ได้รับเชิญจากจังหวัดแพร่ นำวงกระดึงสังคีตไปแสดง ต้อนรับคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๔๓  ณ  สวนอาหารบ้านฝ้าย จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๔
 • ๙-๑๐  เมษายน ๒๕๔๔  นำ “ วงกระดึงสังคีต ”  ร่วมบันทึกรายการ “ เสียงล้านนา ”     เรื่อง ของดีเมืองแป้ ตอน “ ช่อแฮศรีเมือง ” จัดโดย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ ศูนย์ประชาสัมพันธ์    เขต ๓ เชียงใหม่
 • ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๔๔  นำ “ วงกระดึงสังคีต ”  ร่วมบันทึกรายการ “ เสียงล้านนา ” เรื่องของดีเมืองแป้ ตอนถิ่นรักพระลอ  จัดโดย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต ๓  เชียงใหม่
 • ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๔ นำ “ วงกระดึงสังคีต ”  ร่วมบันทึกรายการ “ เสียงล้านนา ”  เรื่องของดีเมืองแป้ ตอนถิ่นรักพระลอ ช่วงที่ ๒  จัดโดย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ ศูนย์ประชาสัมพันธ์  เขต ๓ เชียงใหม่
 • ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ประดิษฐ์เครื่องดนตรีพื้นเมือง มอบให้แก่โรงเรียนการศึกษาพิเศษ แพร่ จำนวน  ๑ ชุด
 • นำวงดนตรีพื้นเมืองคณะ “ กระดึงสังคีต ” โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดการอบรมทางวิชาการ และแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา สะล้อ ซอ ซึง กระดึงสังคีต ในรายการ “ปราชญ์ชาวบ้าน” เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ ๓๐ปี   มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๔๔ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๔๕

 • ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ประดิษฐ์เครื่องดนตรีพื้นเมือง มอบให้แก่โรงเรียน บ้านแม่จองไฟ( รัฐราษฎณ์พัฒนา )  ต. ห้วยอ้อ อ.ลอง จ. แพร่ เพื่อใช้ฝึกสอนนักเรียนและแสดงเผยแพร่สู่สาธารณชน
 • ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๔๕ นำวงดนตรีพื้นเมืองคณะ “ กระดึงสังคีต ” โรงเรียนพิริยา ลัยจังหวัดแพร่ แสดงต้อนรับคณะคลังสมอง จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๔๕ นำวงดนตรีพื้นเมืองคณะ “ กระดึงสังคีต ” โรงเรียนพิริยาลัย   จังหวัดแพร่ ร่วมสาธิต ในการประชุมเสวนาตามโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะการดนตรีและเพลงพื้นบ้านในจังหวัดแพร่
 • ๑๖  ตุลาคม ๒๕๔๕ นำวงดนตรีพื้นเมืองคณะ “ กระดึงสังคีต ” โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ร่วมแสดงในงานมอบเครื่องดนตรีพื้นเมืองแก่กลุ่มโรงเรียนต่างๆ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
 • ได้รับเชิญจาก สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ นำวงดนตรีพื้นเมืองคณะ “ กระดึงสังคีต ” โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ร่วมแสดง ในงานสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๔๕ ของสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕
 • นำวงดนตรีพื้นเมืองคณะ “ กระดึงสังคีต ” โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ บรรเลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์ บันทึกเทป เพื่อใช้ในงานแสดงนิทรรศการทางวิชาการ โครงงาน ผลงานนักเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕

พ.ศ. ๒๕๔๖

 • ประดิษฐ์เครื่องดนตรีพื้นเมือง มอบให้แก่โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง สปอ. ลอง สปจ. แพร่ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖
 • ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖ นำวงดนตรีพื้นเมืองคณะ “ กระดึงสังคีต ” โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ บันทึกเทปและ ซี ดี ใช้ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
 • ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๖ นำวงดนตรีพื้นเมืองคณะ “ กระดึงสังคีต ” โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ร่วมแสดงในงานนำเสนอสารนิพนธ์ ของนิสิตภาควิชาศิลปนิเทศ  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 • ๑๑-๑๗ มีนาคม  ๒๕๔๖ นำวงดนตรีพื้นเมืองคณะ “ กระดึงสังคีต ” โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ร่วมแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ ประจำปี ๒๕๔๖
 • นำวงดนตรีพื้นเมืองคณะ “ กระดึงสังคีต ” โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ร่วมแสดงในงานพิธีเปิดนิทรรศการ “ งานปอยครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ” ครั้งที่ ๒ ณ สวนอาหารบ้านฝ้าย จังหวัดแพร่ วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๔๖
 • นำวงดนตรีพื้นเมืองคณะ “ กระดึงสังคีต ” โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ร่วมแสดงในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ของจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนการป่าไม้แพร่ เมื่อวันที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๔๖
 • นำวงดนตรีพื้นเมืองคณะ “ กระดึงสังคีต ” โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ร่วมแสดง ศิลปะพื้นบ้านในงาน “ หม้อห้อมล้อมสะโตก ” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๔๖  ของเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  วันที่ ๑๖  เมษายน  ๒๕๔๖
 • นำวงดนตรีคณะ “ ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย – ล้านนา จังหวัดแพร่ ” เป็นตัวแทนของจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประกวด วงดนตรีพื้นบ้าน ๕ ภาค ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ เมื่อ วันที่  ๕  กรกฏาคม พ.ศ.  ๒๕๔๖
 • นำวงดนตรีคณะ “ ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย – ล้านนา จังหวัดแพร่ ”  ร่วมแสดงการ  สาธิตประเพณีสงกรานต์ภาคเหนือ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๔๗