หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
205244 ครั้ง

น้ำหมักชีวภาพ 

น้ำหมักชีวภาพ

น้ำสกัดชีวภาพ หรือน้ำหมักชีวภาพ หรือ ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน คือ เป็นสารละลายเข้มข้นที่ได้จากการหมักเศษพืช หรือสัตว์ ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ สารละลายเข้มข้นที่ได้จะมีสีน้ำตาล

 

ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ

น้ำสกัดชีวภาพประกอบด้วยสารอินทรีย์ต่างๆ หลากหลายชนิด เช่น เอนไซม์ฮอร์โมน และธาตุอาหารต่างๆ เอนไซม์บางชนิดจะทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรียวัตถุให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์และเป็นอาหารของต้นพืช ฮอร์โมนหลายชนิดที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นก็เป็นประโยชน์ต่อพืชถ้าให้ปริมาณเล็กน้อย แต่จะมีโทษถ้าให้ในปริมาณที่เข้มข้นเกินไป ฉะนั้น ในการใช้น้ำสกัดชีวภาพในพืชจำเป็นต้องให้ในอัตราเจือจาง สารอินทรีย์บางชนิดในน้ำสกัดชีวภาพเป็นสารเพิ่มความต้านทานให้แก่พืชที่ทำให้พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลง และทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน

ชนิดน้ำหมักชีวภาพ จำแนกได้ 3 ประเภทหลักๆดังนี้

1. น้ำหมักชีวภาพสูตรบำรุงใบลำต้นเป็นน้ำหมักที่ได้จากการหมักพืชเศษอาหารสัตว์และหอยต่างๆ

2. น้ำหมักชีวภาพสูตรฮอร์โมน จะบำรุงดอก ผล เป็นน้ำหมักที่ได้จากการหมักผลไม้สุกต่างๆ

3. น้ำหมักชีวภาพสูตรสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช เป็นน้ำหมักที่ได้จากการหมักพืชสมุนไพรต่างๆ