หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
46473 ครั้ง

กลุ่มออมทรัพย์กลุ่มออมทรัพย์

ระเบียบข้อบังคับ (ฉบับร่าง)
กลุ่มออมทรัพย์ สัจจะบ้านต้นม่วงใต้


ข้อ 1. ชื่อ

“กลุ่มออมทรัพย์สัจจะบ้านสันต้นม่วงใต้” มีเครื่องหมายประจำกลุ่มคือ เครื่องหมายประกอบด้วยด้วยมือประสานกัน 4 มือ อยู่ภายในกรอบวงกลม ที่มีข้อความในขอบเขตกรอบวงกลมว่า “กลุ่มออมทรัพย์สัจจะ บ้านสันต้นม่วงใต้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ”

ข้อ 2. วัตถุประสงค์

กลุ่มออมทรัพย์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทางเศรษฐกิจของสมาชิกโดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมดังต่อไปนี้
(1.) เพื่อส่งเสริมสมาชิกออมทรัพย์ของตนเองเอาไว้ในทางที่มั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2.) จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิก ตามข้อกำหนดว่าด้วยเงินกู้ (ข้อ8)
(3.) ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตนเองในหมู่สมาชิก
(4.) เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนงานด้านสาธารณะประโยชน์
(5.) รับฝากเงินจากสมาชิกองค์กรอื่น ในหมู่บ้านสันต้นม่วงใต้

ข้อ 3. คุณสมบัติของสมาชิก

(1) เป็นผู้ที่มีความเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์สัจจะ บ้านสันต้นม่วงใต้
(2) เป็นผู้ที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพของตนเองที่สุจริต
(3) เป็นผู้ที่มีที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้านในหมู่บ้านสันต้นม่วงใต้ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติและมีลักษณะนิสัยที่ดี

ข้อ 4. การเข้าเป็นสมาชิก

(1) ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องยื่นยันใบสมัครต่อคณะกรรมการดำเนินการและต้องมีผู้รับรองที่เป็นสมาชิกมาก่อนไม่น้อยกว่า 10 คน
(2) ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายละ 20 บาท โดยไม่มีสิทธิในการเรียกคืน

ข้อ 5. การพ้นจากสมาชิก

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ย้ายไปอยู่ที่อื่น
(4) ถูกคำพิพากษาของศาลให้ลงโทษจำคุก
(5) ความเห็นของคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 2 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมดให้ออก
    (5.ก) การพ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ (2) (3) จะต้องแจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
    (5.ข) การพ้นจากสมาชิกภาพ ทุกกรณี ต้องไม่มีหนี้สินอยู่กับกลุ่มออมทรัพย์สัจจะบ้านสันต้นม่วงใต้
    (5.ค) การพ้นจาสมาชิกภาพ ระหว่างปีดำเนินการ (วาระ) จะไม่มีสิทธิ์รับเงินปันผลในรอบปีนั้น แต่จะได้รับคืนเพียงเงินค่าหุ้นของตนเองที่ได้ชำระแล้วเท่านั้น

ข้อ 6. ประเภทของสมาชิก

(1) ประเภทสามัญ หมายถึง ผู้ที่เป็นสมาชิกปละถือหุ้นอยู่ในกลุ่มออมทรัพย์สัจจะบ้านสันต้นม่วงใต้โดยชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตามระเบียบข้อ 7
(2) ประเภทวิสามัญ หมายถึง สมาชิกที่เป็นองค์กรต่างๆ ในหมู่บ้านสันต้นม่วงใต้ โดยมีผู้รับผิดชอบโดยตรง และสามารถออกเสียงได้องค์กรละ 1 เสียง
(3) ประเภทสมทบ หมายถึง ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 3 (1) (2) (4) โดยมีสิทธิ์ออกเสียงได้เพียงครึ่งเสียง

ข้อ 7. ค่าหุ้น

(1) สมาชิกสามัญทุกคน ต้องส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือน ทุกๆวันที่ 5 ของเดือน ระหว่าง 09.00 ถึง 12.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์ ในอัตราหุ้นละ 10 บาท
(2) สมาชิกสามัญแต่ละราย จะถือหุ้นกี่หุ้นก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเดือนละ 30 หุ้น
(3) สมาชิกสามัญจะถือหุ้นจำนวนกี่หุ้นก็ได้ และจะขอถอนหุ้นได้ต่อเมื่อครบวาระเป็นปีๆไป
(4) การชำระเงินค่าหุ้นต้องชำระภายในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่า ขาดการชำระในเดือนนั้น

ข้อ 8. เงินกู้

    8.ก การขอกู้
         (1) สมาชิกสามัญ สมทบที่มีความประสงค์จะกู้เงิน ต้องยื่นในขอกู้ ตามแบบขอกู้ ต่อคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ ทุกครั้งด้วยตนเอง
          (2) สมาชิกสามัญ สมทบจะมีสิทธิ์กู้ได้ครั้งละไม่เกิน 3 เท่าของมูลค่าหุ้นที่ได้ชำระแล้ว
          (3) การกู้เงินทุกครั้งต้องแสดงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกู้นั้นอย่างชัดเจน
          (4) ผู้กู้เงินจะได้รับเงินกู้หลังจากที่ได้ทำสัญญากู้เงินกับคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว
     8.ข ผู้มีสิทธิ์ขอกู้
          (1) ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์สัจจะบ้านสันต้นม่วงใต้อย่างถูกต้องแล้ว
          (2) ไม่มีหนี้สินกับกลุ่มออมทรัพย์สัจจะบ้านสันต้นม่วงใต้
          (3) มีผู้ค้ำประกันที่เป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์สัจจะบ้านสันต้นม่วงใต้และมิใช่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผู้กู้ ค้ำประกันเงินกู้นั้นอย่างน้อย 2 คน
     8.ค การชำระคืนเงินกู้
          (1) สมาชิกจะต้องชำระเงินกู้คืน พร้อมดอกเบี้ย ตามข้อ 8.ง ทุกๆ วันที่ 5 ของเดือน ระหว่างเวลา 09.00 -12.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์
          (2) สมาชิกต้องชำระเงินกู้คืน เป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกันทุกเดือน
          (3) สมาชิกต้องชำระเงินกู้คืนเป็นจำนวนตามความเหมาะสม แต่ไม่เกิน 10 งวด
     8.ง ดอกเบี้ย
          (1) สมาชิกที่กู้ยืมเงินไปจะต้องเสียดอกเบี้ยให้กับกลุ่มออมทรัพย์สัจจะบ้านสันต้นม่วงใต้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 24 บาท ต่อปี ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศของ๕ณะกรรมการ

ข้อ 9. การค้ำประกัน

(1) ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์สัจจะบ้านสันต้นม่วงใต้ และไม่ใช่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
(2) ผู้ค้ำประกันสามารถค้ำประกันได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน
(3) ผู้ค้ำประกันทั้งสองคนจะต้องมีเงินหุ้นสะสมไว้กับกลุ่มออมทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่าจำนวนเงินกู้ของผู้ที่ขอกู้นั้น
(4) หากผู้กู้สามารถหาผู้ค้ำประกันได้จำนวนเกินกว่า 2 คนย่อมกระทำได้ โดยผู้ค้ำประกันทั้งหมดต้องมีหุ้นสะสมรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่ขอกู้
(5) ผู้ค้ำประกัน จะต้องรับผิดชอบในการกู้เงินที่ตนเป็นผู้ค้ำประกันนั้นๆ โดยไม่มีเงื่อนไขที่นอกเหนือสัญญาค้ำประกัน
(6) ผู้ที่ค้ำประกัน มีความประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพ จะต้องหาสมาชิกอื่นมาค้ำประกันแทนคนคนเสียก่อน
(7) ผู้ที่มีเงินสะสมเท่ากับ หรือมากกว่าจำนวนเงินที่ขอกู้ ย่อมมีสิทธิ์ที่จะใช้หุ้นสะสมของตนเองค้ำประกันเงินกู้ครั้งนั้นได้
(8) ผู้ค้ำประกันและผู้ขอกู้จะต้องปฏิบัติตามสัญญาว่าด้วยการกู้เงินของกลุ่มออมทรัพย์สัจจะบ้านสันต้นม่วงใต้ ตามแบบและสัญญาค้ำประกันนั้น ทุกกรณี

ข้อ 10. การจัดสรรเงินกำไรประจำปี

(1) การจัดสรรกำไร จะจัดสรรเมื่อครบรอบปีดำเนินการ (5 มกราคม)
(2) สมาชิกได้รับเงินดอกเบี้ยเป็นเงินปันผลค่าหุ้นอัตราไม่เกินร้อยละ 13 บาทต่อปี
(3) จัดสรรจ่ายเป็นเงินสาธารณะประโยชน์ตามความเห็นชอบ ของคณะกรรมการในวงเงินที่มติที่ประชุมใหญ่สามัญเห็นชอบอนุมัติ
(4) จ่ายเป็นค่าดำเนินการ กิจการของกลุ่มออมทรัพย์ ตามที่มติของที่ประชุมใหญ่สามัญ/วิสามัญ เห็นชอบอนุมัติ
(5) การจัดสรรให้เป็นเงินปันผล จะต้องคิดจากค่าหุ้นที่สมาชิกได้ชำระติดต่อกัน และครบจำนวน 12 ครั้งใน 1 ปี ดำเนินการนั้น เท่านั้น
(6) กำไรที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 2,3,4 แล้วให้นำไปเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น

ข้อ 11. คณะกรรมการ

11.ก ที่มาของคณะกรรมการ
          (1) คณะกรรมการจะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์สัจจะบ้านสันต้นม่วงใต้
          (2) คณะกรรมการต้องมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์สัจจะบ้านสันต้นม่วงใต้
          (3) คณะกรรมการมีวาระ 1 ปีดำเนินการ ( 5 มกราคม ถึง 5 มกราคม ในปีถัดไป)
11.ข องค์ประกอบของคณะกรรมการ
         คณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย
                  1. ประธานกรรมการ 1 คน
                  2. รองประธานกรรมการคนที่ 1 1 คน
                  3. รองประธานกรรมการคนที่ 2 1 คน
                  4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
                  5. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
                  6. คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
                  7. คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบบัญชี
                  8. คณะกรรมการฝ่ายติดตามหนี้สิน
                  9. คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้
                  10. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
11. ค อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการ
         1. เข้าร่วมประชุม และนำเสนอข้อมูลต่างๆต่อสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
         2. ดำเนินกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์ ภายใต้ ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์นี้
         3. เสนองาน โครงการ งบประจำปี เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
         4. คณะกรรมการสามารถพิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เป็นสมาชิกของผู้นั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ข้อ 12 การประชุม

(1) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ปีละ 1 ครั้ง
(2) การประชุมใหญ่วิสามัญ กระทำได้ต่อเมื่อมีสมาชิกเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด ลงชื่อเรียกร้องให้มีการประชุมวิสามัญ หรือคระกรรมการการดำเนินการเห็นสมควรให้มีการประชุม
(3) การตัดสินมติที่ประชุม ให้ถือเสียงที่เกินครึ่งหนึ่งขององค์ประชุมสามัญนั้น และจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ขององค์ประชุมวิสามัญจึงจะถือเป็นมติของที่ประชุมได้
(4) การประชุมของคณะกรรมการให้มีการประชุมทุกเดือนหลังจากวันออมทรัพย์ของสมาชิกแล้วเพื่อพิจารณางานดำเนินการของกลุ่มออมทรัพย์

ข้อ 13 การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ

การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนี้ กระทำได้เมื่อ
(1) โดยมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
(2) โดยมติ 2 ใน 3 ขององค์ประชุมวิสามัญ

ข้อ 14 ทรัพย์สินของกลุ่มออมทรัพย์

1. เงินสด หมายถึง เงินบาท ตราสารหรือเช็คสั่งจ่ายเงินที่อาจนำไปขึ้นเงินหรือ แลกเปลี่ยนเป็นตัวเงินได้ทันที เช่น ใบถอน ใบสั่งจ่าย เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน ชนิดสั่งให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ เป็นต้น
2. อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด และหรือครุภัณฑ์ที่จัดลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินของกลุ่มอมทรัพย์แล้ว
3. ให้คณะกรรมการดำเนินการ เป็นผู้รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของกลุ่มออมทรัพย์ทั้งหมด

ข้อ 15 การควบคุมเงิน

1. การจ่ายเงินกระทำได้โดย เหรัญญิกของกลุ่ม และการจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีการบันทึกเสมอ สมุดเงินสด และทะเบียนจ่ายเงิน เสนอต่อประธานกรรมการ ประกอบการจ่ายเงินทุกครั้ง
2. การเบิกถอนเงินจากธนาคาร กระทำได้โดยเหรัญญิกของกลุ่มพร้อมบันทึกเหตุผลเสนอต่อประธานและประธานลงนามอนุญาตแล้วเท่านั้น
3. การนำเงินส่งธนาคาร ให้คณะกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นผู้นำฝากธนาคาร โดยใน 3 คนนั้น ต้องเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เหรัญญิก ของกลุ่มออมทรัพย์ 1 คน
4. การนำฝากเงินธนาคาร ให้นำฝากกับ ธนาคารออมสิน เพียงแห่งเดียว และใช้ชื่อเจ้าของบัญชีว่า “กลุ่มออมทรัพย์สัจจะบ้านสันต้นม่วงใต้” เพียงบัญชีเดียว
5. เงินออมสมาชิก ให้คณะกรรมการรับผิดชอบนำฝากในบัญชีกลุ่มออมทรัพย์สัจจะ บ้านสันต้นม่วงใต้ โดยทันที ในวันที่ทางธนาคารไดปิดดำเนินการ
6. การอนุมัติการจ่ายเงินทุกกรณี เป็นอำนาจของประธานกรรมการแต่เพียงผู้เดียว หรือผู้ที่เป็นประธานกรรมการ ได้มอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น

ข้อ 16 ให้คณะกรรมการถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับดังนี้และสามารถออกระเบียบใดๆ หรือประกาศของคณะกรรมการได้ เพื่อการดำเนินการของกลุ่มออมทรัพย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้