หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
45400 ครั้ง

ธนาคารความดีโครงการธนาคารความดี

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสันต้นม่วงใต้ ต.สันปูเลย จ.เชียงใหม่

ผู้เสนอโครงการ

นายวิเชาว์ สุนันตา

สถานที่

สำนักงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสันต้นม่วงใต้ บริเวณโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงใต้ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 5 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป

งบประมาณ

จากกองทุนแม่ของแผ่นดิน

2,000

บาท

จากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อแม่ศรีพันธ์

10,000

บาท

จาก กศน. อำเภอดอยสะเก็ด

9,000

บาท

วิสัยทัศน์

กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนพระราชทานโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งมิได้มุ่งเน้นที่ประมาณเพียงอย่างเดียว หากแต่ว่าเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นคุณภาพ เพื่อให้เป็นต้นทุนส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน แบบอย่างพอเพียง

หลักการและเหตุผล

ความดี หมายถึง การกระทำที่ก่อให้เกิดผลดีแก่ตนเอง และผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไขในการรับการตอบแทนที่มีค่าเป็นสิ่งของหรือเงินตรา ความดีย่อมได้รับการตอบแทนด้วยความดี จึงน่าจะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ความหมายของขอบข่าย

เป็นการเร่งเร้าให้บุคคล หรือ องค์กรต่างๆ ในชุมชนกระทำความดี พร้อมกับสร้างความภาคภูมิใจอันเกิดจากการกระทำของตนเอง แล้วจึงสะสมความดีงามไว้กับธนาคาร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคล/องค์กร ที่ได้กระทำความดีแล้วได้บันทึกความดีไว้เป็นความภาคภูมิใจ
2. เพื่อเร่งเร้าให้บุคคล/องค์กร มีความอยากที่จะกระทำความดี
3. เพื่อให้ขวัญและกำลังใจ แก่บุคคล/องค์กรต่างๆ ที่ได้กระทำความดี
4. เพื่อสร้างกองทุนทางสังคมให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่า

100

รายการ

มีองค์กรในชุมชนร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

5

องค์กร

เชิงคุณภาพ

บุคคล/องค์กร มีความตระหนัก และมีเจตคติที่ดีต่อการกระทำความดี

วิธีการดำเนินการ
1. เสนอโครงการต่อคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อขอความเห็นชอบ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับผิดชอบ/ดำเนินการ
3. ดำเนินตามโครงการดังนี้

3.1 ประชาสัมพันธ์
3.2 จัดเตรียมเอกสาร – เจ้าหน้าที่กรรมการที่รับผิดชอบ
3.3 เปิดให้บุคคล/องค์กร ได้ฝากความดีของตนเอง
3.4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ดอกเบี้ย