หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
46590 ครั้ง

กองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้าน บ้านสันต้นม่วงใต้
หมู่ที่ 9 ตำบลสันปูเลย  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

การเริ่มก่อตั้งกองทุน 
       กองทุนหมู่บ้านเริ่มมาจากนโยบายของรัฐบาล ที่จะให้มีเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนเพื่อการผลิต โดยรัฐบาลได้ให้เงินสนับสนุนหมู่บ้านสันต้นม่วงใต้ตามโครงการจำนวน  1,000,000  บาท  และให้หมู่บ้าน ฯ ที่ได้รับโครงการมีการระดมทุนโดยวิธีเข้าเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านสันต้นม่วงใต้ และถือหุ้นของกองทุนหมู่บ้าน ฯ หุ้นละ  100  บาท  สมาชิกถือหุ้นได้ไม่เกิน 2 หุ้น ต่อคน  โดยบ้านสันต้นม่วงใต้  ได้เข้าโครงการกองทุนหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2544  ได้รับเงินกองทุนจำนวน     1,000,000   บาท  (  หนึ่งล้านบาทถ้วน   )        ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน       158           คน                       สมาชิกถือหุ้นจำนวน   316  หุ้น   เป็นเงินระดมทุนจำนวน      31,600   บาท  (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน )   เงินทุนเริ่มต้นของกองทุนบ้านสันต้นม่วงใต้จำนวน       1,031,600  บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาท)  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2552 ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอีกจำนวน  200,000  บาท ( สองแสนบาทถ้วน)  รวมมีเงินทุนในกองทุนจำนวน  1,231,600  บาท

คณะกรรมการกองทุนบ้านสันต้นม่วงใต้
       1.นายแปง  รินสินจ้อย    ประธาน
       2.นายเชิดศักดิ์  ปินตาเลิศ    รองประธาน
       3.นายสมพร  ญาติโสม    รองประธาน
       4.นายวิเชาว์  สุนันตา    นายทะเบียน
       5.นายทวี  ไชยวงค์    เหรัญญิก
       6.นายสวัสดิ์  อุปันโน    แผนกติดตามหนี้
       7.นายนิคม  ปินตาเลิศ    แผนกทำสัญญา
       8.นายประยงค์  วงค์เทพ    ประชาสัมพันธ์
       9.นายดวงคำ  อุปันโน    ที่ปรึกษา
       10.นายมนู  ไชยกรรณ์    ผู้ช่วยนายทะเบียน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน
       ทำงานในวันที่   23  ของทุก ๆ เดือน

สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านสันต้นม่วงใต้
       คนที่จะเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจะต้องมีทะเบียนบ้านของในหมู่บ้านสันต้นม่วงใต้  หมู่ที่  9  ตำบลสันปูเลย  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่   ไม่น้อยกว่า  90  วัน
 กิจกรรมที่สมาชิกจะต้องมีส่วนร่วมคือการตัดสิ้นใจในการบริหารกองทุนที่ผ่านมาและจะต้องให้ความเห็นชอบในที่ประชุมในมติต่าง ๆ ที่คณะกรรมการได้เสนอในที่ประชุม เพื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะได้ดำเนินการบริหารกองทุนต่อไป

ระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน 

ระเบียบข้อบังคับที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกเป็นมติที่ประชุม

สถานที่ทำการกองทุนหมู่บ้านสันต้นม่วงใต้
       สำนักงานกองทุนหมู่บ้านสันต้นม่วงใต้  อาคารโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงใต้  หมู่ที่ 9  ตำบลสันปูเลย  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่      แผนที่ตั้งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ  เอกสารประกอบภาคผนวก

กระบวนการทำงานบริหารงาน
       เดิมมีการบริหารแบบรวมหมู่คือการกู้เงิน  การชำระหนี้เป็นระบบการเก็บเชิงเดียว แต่ปัจจุบันได้แบ่งการดำเนินการเป็นระบบคุ้มบ้านแบ่งออกเป็น 3 คุ้มบ้าน ซึ่งทำให้ การกู้  การชำระหนี้  และการจัดเก็บเอกสารได้เป็นหมวดหมู่การดำเนินการง่ายขึ้นและสะดวกรวดเร็ว   สมาชิกไม่ต้องรอนานไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินหรือชำระเงิน 

เอกสารในการควบคุ้มการจัดการมีดังนี้
       1.สมุดคุ้มรายชื่อสมาชิกและจำนวนหุ้น
       2.แบบคำขอกู้เงิน
       3.หนังสือสัญญากู้เงิน
       4.หนังสือสัญญาค้ำประกัน
       5.ตารางชำระคืนเงินกู้
       6.สมุดบัญชีควบคุ้มระบบคุ้มควบคุ้ม เงินกู้  การชำระหนี้
       7.สมุดบัญชีกลาง
       8.สมุดบัญชีธนาคารออมสิน
       9.หนังสือแจ้งความประสงค์การชำระคืนเงินกู้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
       10.หนังสือสั่งจ่ายค่าใช้ในการดำเนินการ จากดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลกำไรกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน
       11.หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส

การดำเนินการขอกู้เงินของกองทุนหมู่บ้านสันต้นม่วงใต้
       1.ต้องยื่นแบบคำขอกู้ ในวันที่ทำการ
       2.ต้องเตรียมเอกสารมาให้พร้อม