หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
73198 ครั้ง

ประวัติความเป็นมาประวัติศาสตร์ชุมชน

 

                      บ้านหนองตอกแป้น  มีนามเดิมว่า   “ บ้านหนองบัวบาน” ตั้งขึ้นโดยบุคคลสองกลุ่ม   คือ  กลุ่มที่หนึ่งย้ายมาจากบ้านเชียงเหียน    จังหวัดมหาสารคาม   บุคคลกลุ่มที่สองย้ายมาจากบ้านเกิ้ง   จังหวัดมหาสารคาม   ได้ตั้งชื่อบ้านหนองบัวบาน   เพราะบริเวณตั้งบ้านมีหนองน้ำใหญ่และป่าไม้ใหญ่   สมัยนั้นยังเป็นสมัยโบราณอยู่เครื่องมือจะสร้างบ้านก็ไม่มี    ห่างไกลจากตัวเมือง    สถานที่ตั้งหมู่บ้านมีป่าไม้ใหญ่เต็มไปหมดชาวบ้านจึงคิดหาวิธีสร้างบ้านโดยเอาเหล็กและไม้เป็นอุปกรณ์มาตัดเอาไม้ไปทำแป้นปูพื้น   ทำแป้นมุงหลังคาและอื่น ๆ  ตะปูก็ไม่มีใช้จึงใช้ไม้ตอกแทนตะปู   ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  “ บ้านหนองตอกแป้น” ซึ่งมีหนองน้ำที่กว้างมาก 2 หนอง เป็นหลักฐานอยู่จนปัจจุบันนี้  และปรากฏว่ามีผู้ใหญ่บ้านมาแล้วหลายท่าน ดังต่อไปนี้

             1.  พ่อใหญ่อุมาลี  ภูหนองโอง                       7.  พ่อใหญ่ย่ง  รักษานาม            

              2.  พ่อใหญ่อันยาโล้น  ภูเขม่า                     8.  พ่อใหญ่คำมูลตรี  มูลเสนา                                         

                3.  พ่อใหญ่มหาวงค์  ภูเขม่า                                 9.  พ่อใหญ่แสงเศษ (ไม่ทราบนามสกุล)              

               4.  พ่อศรี  (ไม่ทราบนามสกุล)                 10. พ่อใหญ่นายบ้าน  ภูหนองโอง                                    

               5.  พ่อใหญ่สุพล (ไม่ทราบนาม)                 11.  พ่อใหญ่จินดา  ภูเขม่า

6.  พ่อใหญ่หอมสมบัติ  ภูแข็ง                                                           

                         ในอดีตตำบลหนองตอกแป้น ขึ้นกับตำบลหัวงัว  ต่อมาแยกออกมาขึ้นอยู่กับตำบลหนองอิเฒ่า ปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นตำบลหนองตอกแป้น เมื่อปี พ.ศ.2538   และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี  พ.ศ.  2542

                1.2  ที่ตั้ง-อาณาเขต

                                        ตำบลหนองตอกแป้น   อำเภอยางตลาด    จังหวัดกาฬสินธุ์   ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอยางตลาด  ห่างจากอำเภอยางตลาดประมาณ   11   กิโลเมตร   ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ   20   กิโลเมตร  มีพื้นที่  21.141  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 13,213 ไร่   

1.3        ลักษณะทางภูมิศาสตร์

                                    สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูง และพื้นที่ทำการเกษตรส่วนมากเป็นที่ดอนสลับลุ่ม ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ไม่มีคลองส่งน้ำชลประทาน ประชากรมีอาชีพหลักคือการทำนา(ต้องรอน้ำฝนเท่านั้น) ถ้าชาวบ้านต้องการจะทำการปลูกพืชผัก ต้องอาศัยการขุดบ่อเป็นของตัวเองเพื่อใช้น้ำ  ส่วนหนองน้ำสาธารณะก็ได้รับประโยชน์เฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้หนองน้ำเท่านั้น   

                     2.  สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม

                2.1  ประชากร และครัวเรือน

                              จากสถิติกรมการปกครอง   กระทรวงมหาดไทย   จำนวนประชากรและครัวเรือนของตำบลหนองตอกแป้น   อำเภอยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ์   มีจำนวนครัวเรือน     721     ครัวเรือน     มีประชากรทั้งสิ้น     3,717     คน    แยกเป็นชาย   1,874      คน   หญิง     1,843     คน(ที่มาแผนพัฒนาสามปี อบต.หนองตอกแป้น ปี พ.ศ. 2549)   แยกตามหมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

ประชากร

            ชาย

               หญิง

         รวม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  คำไฮ                                  

            คำไฮ

        หนองบัวน้อย

          โนนตูม

       หนองตอกแป้น

           โคกสาย

        หนองบัวนาดี

        หนองตอกแป้น

        หนองหมากฟัด

             คำไฮ

  133

79

107

111

88

32

31

91

25

91

337

217

246

236

203

83

69

204

52

211

338

221

228

222

218

75

76

222

55

193

675

438

474

458

421

158

145

426

107

404

                       รวม

788

1,858

1,848

  3,706

 

2.2  การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน

              เนื่องจากตำบลหนองตอกแป้น เป็นสังคมชนบท การอาศัยอยู่ภายในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านนั้น ส่วนมากมีแต่ญาติพี่น้องกัน รูปแบบของการก่อสร้างบ้านเรือนจึงเป็นแบบผสมผสานกันไป คือเป็นในลักษณะบางครอบครัวอยู่อาศัยร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ แต่ส่วนมากเมื่อพี่หรือน้องที่มีศักยภาพพอก็จะขอแยกครอบครัว  เพื่อเป็นครอบครัวของตัวเอง(ออกเรือน) การก่อสร้างบ้านเรือนแยกออก  2  ลักษณะ คือ

1.             บ้านชั้นเดียว ส่วนมากจะก่อสร้างเป็นบ้านปูน

2.             บ้านสองชั้น  เป็นลักษณะครึ่งตึกครึ่งไม้ 

 

2.3 เส้นทางคมนาคมติดต่อกับภายนอก

การคมนาคม เส้นทางหลักในการคมนาคม  คือ  ถนนลาดยางสายบ้านคำมะยาง - บ้านโคกศรี  มีถนนเชื่อมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน  ส่วนถนนคอนกรีตมีทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบ

การโทรคมนาคม

                                 -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                        1          แห่ง    

                                               -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                12      ตู้

                                               -  โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน            20       เลขหมาย

                                               -  อินเตอร์เน็ตตำบล                                       1        แห่ง

               

2.4       การศึกษา

 

2.4.1  การศึกษาในระบบ  แยกเป็นดังนี้

 -  ก่อนวัยเรียน  ในพื้นที่ตำบลหนองตอกแป้น มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 2 แห่ง  คือ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสุธรรมาราม และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศรี- คำไฮ

  - ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ตำบลหนองตอกแป้น  มีโรงเรียนประถมศึกษา  2  แห่ง (โรงเรียนขยายโอกาส)  ประชาชนในพื้นที่บางส่วนเรียนที่โรงเรียนในตัวอำเภอ  แต่ส่วนใหญ่ก็ศึกษาอยู่โรงเรียนในเขตพื้นที่  ซึ่งเป็นของรัฐบาล  ดังนี้

               1.  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา  อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองตอกแป้น

                2.  โรงเรียนคำไฮวิทยา    อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่   2    บ้านคำไฮ

 

2.4.2 การศึกษานอกระบบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น  เป็นศูนย์กลางในการเรียนการ   สอน (ระดับตำบล) ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอยางตลาด  และมีการเรียนการสอนทุกวันพุธและมีประชาชนมาเรียนกว่า 20 คนอีกทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้นมุ่งเน้นและต้องการให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีนิสัยรัก การอ่าน  จึงได้ก่อสร้างห้องสมุดชุมชนขึ้น และมีห้องบริการข้อมูลข่าวสาร  อินเตอร์เน็ตตำบลด้วย

 

 

 

 v