หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
113653 ครั้ง

เศรษฐกิจชาวกาฬสินธุ์

สภาพเศรษฐกิจ PDF พิมพ์ อีเมล์

          สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์  ในปี  2552  พบว่า  ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน  40,769  บาทต่อปี  รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร  ร้อยละ  24.05 คิดเป็นมูลค่า  9,805  ล้านบาท  รองลงมาเป็นภาคการค้าส่งและค้าปลีก ร้อยละ  21.05  คิดเป็นมูลค่า  8,583  ล้านบาท และภาคการอุตสาหกรรม  ร้อยละ  16.40  คิดเป็นมูลค่า  6,685  ล้านบาท  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด  ได้แก่  มันสำปะหลัง  อ้อย  ถั่วลิสง  และอื่นๆ  มีโรงงานอุตสาหกรรม  409  โรงงาน  ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลผลิตทางการเกษตร  129  แห่ง  การก่อสร้าง  61  แห่ง  ผลิตอาหาร  36  แห่ง  แปรรูปไม้  37 แห่ง เครื่องดื่ม  2  แห่ง  และโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ 13 แห่ง (ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  ข้อมูล  ณ วันที่  19  ก.พ. 2553)

1. การเกษตรกรรม

              จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น  2,811,399  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  64.75 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นพื้นที่ทำนา จำนวน  1,663,406 ไร่ (ร้อยละ 59.17 ของพื้นที่การเกษตร) พื้นที่ทำไร่ จำนวน  803,682  ไร่ (ร้อยละ  28.59 ของพื้นที่การเกษตร)  พื้นที่ไม้ผลไม้ยืนต้น จำนวน   152,929  ร่ (ร้อยละ  5.44  ของพื้นที่การเกษตร) พื้นที่ปลูกพืชผัก จำนวน  11,187  ไร่ (ร้อยละ  0.40  ของพื้นที่การเกษตร) และพื้นที่ไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน  100  ไร่ (ร้อยละ 0.004  ของพื้นที่การเกษตร) นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ทำการเกษตรอื่น ๆ จำนวน  180,095  ไร่ (ร้อยละ  6.41 ของพื้นที่การเกษตร)  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่  ข้าว  อ้อย  มันสำปะหลัง  ยางพารา  ถั่วลิสง พุทรา และอื่น ๆ ดังนี้

ข้าว ปีการผลิต 2552/2553 จังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีทั้งสิ้น  1,490,494   ไร่ แยกเป็นปลูกข้าวเหนียว  1,042,681  ไร่ ผลผลิต  491,071.47  ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 470.97  กิโลกรัมต่อไร่ และพื้นที่ปลูกข้าวเจ้า  447,813  ไร่ ผลผลิต  218,864.13 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 488.74 กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่ที่เหลือจำนวน 172,912  ไร่ บางส่วนเป็นพื้นที่ทำนาที่ถูกปล่อยว่างเปล่า ใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ และบางส่วนใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ  เช่น การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเลี้ยงปลา ฯลฯ และในช่วงฤดูแล้ง ยังมีการทำนาปรังในพื้นที่รวม 305,117  ไร่  แยกเป็นพื้นที่ข้าวเหนียวนาปรัง  47,900  ไร่  ผลผลิตรวมประมาณ  29,522.69  ตัน  และพื้นที่ข้าวเจ้านาปรัง  257,217  ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ  184,923.59  ตัน

พืชไร่ จังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่ทำไร่ จำนวน  803,682  ไร่ ใช้เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน  376,900  ไร่ ผลผลิตรวม  3,496,878  ต้น  มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง  352,192  ไร่   ผลผลิตโดยรวม   1,129,832  ส่วนที่เหลือ ใช้ในการผลิตพืชไร่อื่น ๆ ได้แก่  ข้าวโพด ถั่วลิสง  มะเขือเทศโรงงาน  ฯลฯ

ไม้ผล  มีพื้นที่  152,929  ไร่ ใช้ในการปลูกยางพารา  118,864.60  ไร่  แบ่งเป็นพื้นที่กรีดได้ 18,075.70 ไร่ และพื้นที่ยังไม่ให้ผลผลิต  100,788.90  ไร่ มีผลผลิตรวมประมาณ  4,880.44 ตัน และผลผลิตเฉลี่ย  270 กิโลกรัมต่อไร่   พื้นที่ที่เหลืออีก 34,064.40 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกไม้ผล–ไม้ยืนต้นอื่น ๆ เช่น ยูคาลิปตัส มะม่วง ลำไย มะขาม เป็นต้น (ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล  ณ วันที่ 31 ม.ค.2553)

2. การปศุสัตว์

                การเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  100  จะเป็นการเลี้ยงในฟาร์มขนาดเล็กโดยมีฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานเพียง  19  ฟาร์ม
                การค้าส่วนใหญ่จะเป็นการค้าขายในตลาดท้องถิ่นเท่านั้น  สำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้ในปีนี้ราคายังคงทรงตัว การเลี้ยงสัตว์สามารถแบ่งได้ดังนี้

โคเนื้อ เลี้ยงในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง   ยางตลาด   สมเด็จ   กุฉินารายณ์  และอำเภอนาคูซึ่งการซื้อขายส่วนใหญ่จะเป็นโคเนื้อ  จังหวัดกาฬสินธุ์มีตลาดนัดโค –  กระบือ   5   แห่ง

สุกร ปี 2553 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสุกรทั้งสิ้น  42,657  ตัว จำนวนครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 3,849  ครัวเรือน

ไก่ ปี 2553  มีไก่เนื้อ 584,308  ตัว  เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ  11  ครัวเรือน  ไก่พื้นเมือง  1,091,500  ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง  66,635 ครัวเรือน ที่มา  :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ข้อมูล  ณ  เดือนมกราคม 2553

3. การประมง

      สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้แก่  กุ้งก้ามกราม  ปลานิลแปลงเพศ และปลาดุกบิ๊กอุย  โดยมีเกษตกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ดังนี้
             -    เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม  1,196  ราย  จำนวน  5,074  พื้นที่  8,457  ไร่
             -    เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง   78  ราย  จำนวน  4,680  กระชัง  พื้นที่  52.65 ไร่
             -    เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย   86  ราย  จำนวน  756  บ่อ  พื้นที่  423  ไร่
          (ที่มา : สนง.ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์    ข้อมูล   ณ   วันที่  31  มกราคม  2553)

4. การอุตสาหกรรม

         โรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนมากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร เช่น  โรงสีข้าว โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว เป็นต้น อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก การขยายตัวอุตสาหกรรมของจังหวัดมีไม่มากนักจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสถานประกอบการ  ณ  มกราคม 2553  จำนวนโรงงานที่ยังคงดำเนินการอยู่ทั้งสิ้น  278   แห่ง  

โพสเมื่อ 22 ก.พ. 2555
จำนวนผู้อ่าน 364 ครั้ง

ข่าวอื่น ๆ
งานมหกรรมการเกษตรกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์กับแผนเน้นประสิทธิภาพ