หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
5048 ครั้ง

ประวัติความเป็นมานายพิเนตร น้อยพุทธา

ด้านภาษาและวรรณกรรม

นายพิเนตร น้อยพุทธา เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ..๒๔๘๐ ณ บ้านเลขที่ ๔ หมู่ ๔ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นบุตรของนายจันทร์ นางน้อย น้อยพุทธา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาสองคน โดยเป็นบุตรคนสุดท้อง ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา ในวัยเด็กช่วยครอบครัวทำงานบ้าน

การศึกษา

ได้รับการสอนหนังสือไทยจากมารดาในเบื้องต้น มารดาจะสอนอ่านสอนเขียนให้เมื่อพออ่านได้บ้างแล้ว มารดาจะให้อ่านหนังสือวรรณคดีพื้นบ้าน เช่น เรื่องการะเกด จึงรักการอ่านหนังสือเพราะการสอนของมารดาที่ปลูกฝังการอ่านให้ อายุ ๗ ขวบ เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดหนองถ่านใต้ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อ พ..๒๔๙๒ ออกจากโรงเรียนแล้วมาช่วยครอบครัวทำนา

บรรพชาและอุปสมบท

..๒๔๙๖ ได้บวชเป็นสามเณรอยู่วัดสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เรียนนักธรรมและบาลีที่สำนักเรียนวัดสมุหประดิษฐาราม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พ..๒๕๐๐ ย้ายไปอยู่วัดปากนํ้าภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ..๒๕๐๑ ย้ายไปอยู่วัดนวลนรดิศ พ..๒๕๐๒ อุปสมบทเป็นภิกษุ พ..๒๕๐๖ ย้ายไปวัดเขาแก้ววรวิหาร อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และลาสิกขาที่วัดนี้เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ..๒๕๐๖

ประวัติการทำงาน

ขณะบวชอยู่สอบได้นักธรรมชั้นเอก เปรียญ ๕ ประโยค สอบ (เทียบ) ได้เตรียมอุดมศึกษา

แผนกอักษรศาสตร์ วิชาครูประโยคครูพิเศษประถมประถม (..) เมื่อลาสิกขาแล้วไปเป็นครูจัตวา อันดับ ๒ ที่โรงเรียนวัดเทพลีลา (สิงห์ประสิทธิวิทยา) อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร พ..๒๕๐๘ ย้ายมาเป็นครูที่โรงเรียนเสาไห้ พ..๒๕๒๑ โอนไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๔ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เกษียณอายุราชการที่โรงเรียนนี้ในตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ..๒๕๔๐ ในระหว่างรับราชการครูอยู่นี้ได้ศึกษาเพิ่มเติม พ..๒๕๐๑ สอบได้ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม พ..๒๕๐๑ สอบได้ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม พ..๒๕๑๖ – ๒๕๑๘ ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้วุฒิครุศาสตรบัณฑิต

นายพิเนตร น้อยพุทธา สมรสกับนางกายจนา น้อยพุทธา (ศิริคุปต์) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ..๒๕๑๖ มีบุตรสองคน คือ นายศิริพุทธ น้อยพุทธา และนายสุทธิพันธุ์ น้อยพุทธา

ด้านการพูด

ได้รับมอบหมายให้เป็นโฆษก และพิธีการในงานต่าง ๆ ตลอดมา และได้รับเชิญให้บรรยายเรื่องวัฒนธรรม ศีลธรรมหลายครั้ง เช่น พ..๒๕๓๐ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องวัฒนธรรมในโอกาสจัดตั้งหมู่บ้านแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ในท้องถิ่นอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีเก้าครั้ง พ..๒๕๓๑ บรรยายเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีสามครั้ง พ..๒๕๓๑ บรรยายเรื่องศีลธรรมที่วัดสูง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีหนึ่งครั้ง พ..๒๕๓๒ บรรยายเรื่องมารยาทไทยและศาสนาพิธีให้แก่ครูประถมศึกษา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรีหนึ่งครั้ง พ..๒๕๓๒ บรรยายเรื่อง วัฒนธรรมไทยยวนสระบุรี ให้นิสิตปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่หมู่บ้านต้นตาลหนึ่งครั้ง พ..๒๕๓๕ บรรยายเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านให้คณะครู-อาจารย์โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” และคณะครู-อาจารย์โรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสระบุรี สองครั้ง พ..๒๕๓๗ บรรยายเรื่องวัฒนธรรมให้คณะครู-อาจารย์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมหนึ่งครั้ง พ..๒๕๓๙ บรรยายเรื่องการพูด-การเทศน์ แก่คณะสงฆ์สระบุรีสี่รุ่นรวม ๑๕๙ รูป พ..๒๕๓๙ อภิปรายธรรมที่วัดหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรีหนึ่งครั้ง วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ..๒๕๔๐ ร่วมสนทนาเรื่อง เสาร้องไห้ รายการ “ชมรมขนหัวลุก” สถานีโทรทัศน์ช่อง ๕

ด้านการเขียน

นายพิเนตร น้อยพุทธา ได้เขียนเรื่องวัฒนธรรม จริยธรรม สารคดีท้องถิ่น เป็นหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพและงานฌาปนกิจศพ จำนวน ๑๐ เล่ม และได้เขียนหนังสื่ออื่น ๆ อีก จำนวน ๑๗ เล่ม อาทิเช่น ไทยยวนสระบุรี ภาษายวนหนังสือยวน การพูดเพื่อจรรโลใจ พื้นบ้าน- เสาไห้คะนึงธรรม และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

นอกจากนี้ นายพิเนตร น้อยพุทธา ยังเคยเขียนบทความเรื่องวัฒนธรรมลงในวารสาร จุลสารต่าง ๆ เช่น สารสานวัฒนธรรมไทย วารสารคุรุปปริทัศน์ วารสารนักพูด วารสารวิทยาจารย์ จุลสารอิทัปปัจจยตา วรรณกรรมสำหรับเยาวชนชุดดำรงไทย จุลสารชมรมไทยยวนสระบุรี

งานพิพิธภัณฑ์

นายพิเนตร น้อยพุทธา ได้ริเริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้รวบรวมสิ่งของ เครื่องใช้ และวัตถุโบราณมากมาย เช่น อุปกรณ์ทำนา เครื่องจักสาน อุปกรณ์การดักจับสัตว์นํ้า ดนตรีพื้นบ้าน สมุดข่อย ตำราสมุนไพร ตำราหมอดู คาถาอาคมต่าง ๆ คัมภีร์ใบลานทั้งคำสอนและชาดกจารด้วยอักษรไทยยวน และอักษรขอม เครื่องรางของคลังชนิดต่าง ๆ ผ้าเก่า และตะเกียงชนิดต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาหาความรู้ ปลูกฝังให้รัก หวงแหน ช่วยกันบำรุงรักษาสืบทอดไว้ตลอดไป

นับว่า นายพิเนตร น้อยพุทธา เป็นตัวอย่างที่ดีในการครองชีวิต ต่อสู้ ดิ้นรนเพื่อความก้าวหน้า เป็นนักพูด นักเขียน นักสะสม ที่อนุชนรุ่นหลัง ควรเอาเยี่ยงอย่างจึงสมควรได้รับการยกย่องเป็นเกียรติสืบไป