หน้าแรก การทดลองนำฐานดอกทานวันมาเพาะเห็ด

เป็นการทดลองร่วมกับบมหาวิทยาลัยราชฏัภจันเกษมในการนำฐานดอกทานตะวันมาเพาะเห็ด  ผลสามารถที่จะนำมาเพาะเห็ดได้