หน้าแรก ประชุมครูภูมิปัญญาไทยภาคตะวันออก

ประชุมครูภูมิปัญญาไทยภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 เพื่อคัดสรรครูเข้าเป็นคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ และเป็นตัวแท่นเลือกตั้งนายกสมาคมครูภูมิปัญญาไทยคนใหม่ตามวาระ ในที่ประชุมมีมติให้ ครูสมชาย สมานตระกูล และครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล เป็นตัวแทนครูภูมิปัญญาภาคตะวันออก เป็นคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่