หน้าแรก อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจรวันเสาร์

อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร ฟรี โดยเอาเวลาของผ็เรียนเป็นตัวตั้ง เหมาะสำหรับ กลุ่มบุคคลที่ทำงานในโรงงานอุสาหกรรม โดยใช้วันหยุดงานมาศึกษาหาความรู้ ในการเรียนรู้นั้นทางศูนย์ภูมิปัญญาไทยได้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็นภาคทฤษฏี ส่วนที่สองเป็นภาคปฏิบัติ ในการเรียนรู้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอนจนจบ 6 ขั้นตอน ในวันเสาร์นี้ คุณศุภไกร เขื่อนแก้ว และคุณบุปผา โอชาประเสริฐ เข้ารับการฝึกอบรมในภาคทฤษฏีและปฏิบัติการต่อเชื้อเห็ด