หน้าแรก ฝึกอบรมเด็กนักเรียน รร.รุจิเสรีวิทยา ห้อง 3/1

ฝึกอบรมเด็กนักเรียน รร.รุจิเสรีวิทยา ห้อง 3/2 มีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 27 คน ครู จำนวน 2 คน ภาคเช้าเรียนทฤษฏีและทำก้อนเห็ด ภาคบ่ายเรียนปฏิบัติ การทำเบอะเบี๊ยเห็ด ,เห็ดอบเนย ,การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า