หน้าแรก ทำบุญศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประการที่ 1 ทำบุญวันเกิดของ อบต.สุพจน์ บางเทศธรรม ประการที่ 2 ทำบุญโรงงาน สมานคอนกรีต ประการที่ 3.ทำบุญศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ในวันที่ 10-03-55