หน้าแรก สมัทชาครูภูมิปัญญาไทยภาคกลางและภาคตะวันออก

สมัทชาครูภูมิปัญญาไทยภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2555 ที่โรงแรมชะอำบีส