หน้าแรก พบนายกสมาคมครูภูมิปัญญาไทย

พบนายกสมาคมครูภูมิปัญญาไทย ที่ค่ายพระยาตากที่วัดศรีนวล ค่ายฝึกการต่อสู้ ในเชิงดาบ เชิงมวย เชิงกระบี่กระบอง การต่อสู้ประชิดตัว ในการหาลือเกี่ยวกับการจัดตั่งคณะกรรมการชุดใหม่ในการบริหารสมาคมและแนวทางในการบริหาร