หน้าแรก ประชุมเพื่อเตรียมจัดงานสมัชชาครูภูมิปัญญาไทยแห่งชาติ

การจัดงานสมัชชาครูภูมิปัญญาไทยแห่งชาติ : ภูมิปัญญาไทยกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จะจัดที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ประวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2555