หน้าแรก ครูบุญแถม เพชรประเสริฐ

ครูบุญแถม เพชรประเสริฐ ครูภูมิปัญญาไทยสาขาศิลปกรรม การแทงหยวก รุ่นที่ 7

๑...คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โล่ชูเกียรติคุณเป็นศิลปินดีเด่น จังหวัดสมุทรปราการ สาขาช่างฝีมือ เมื่อ 2 เมษายน 2545

๒....สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ มอบโล่เกียรติคุณเป็นผู้มีผลงานดีเด่น ด้านงานช่างฝีมือพื้นบ้าน ของจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550

๓...ได้รับการยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาไทย สาขาศิลป์กรรมการแทงหยวก จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2554