หน้าแรก ทำ MOU.กับคณะเกษตรจันทรเกษม

1.เพื่อความร่วมมือระหว่างกันในทางด้านแห่ลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ หรือปฏิบัติการระบบสหกิจศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีการอาหารและสาขาอื่นๆที่เหมาะสม

2.เพื่อความร่วมมือระหว่างกันด้านการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีการอาหารและสาขาอื่นๆที่เหมาะสม

3.เพื่อความร่วมมือระหว่างกันด้านอบรม ประชุม สัมมนาและศึกษาดูงาน สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีการอาหารและสาขาอื่นๆที่เหมาะสม

4.เพื่อความร่วมมือระหว่างกันด้านการเรียนการสอน าขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีการอาหารและสาขาอื่นๆที่เหมาะสม