หน้าแรก ประเทศญี่ปุ่น 9 มิถุนายน 2555

เดินทางสู่ท่าอากาศยานฟุกูโอกะ เกาะคิวซู ประทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648  แวะชม Michine Eki Shichije จุดพักรถที่ลักษณะเด่นของโดมรูปเมลอน บ่ายศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ ปราสาทคุมาโมโต้ ป็นปราสาทที่มีความใหญ่โตเป็นอันดับที่ 3 รองลงมาจากปราสาทโอซาก้า และปราสาทนาโกย่า สร้างโดยอดีตขุนพลผู้โดงดัง คิโยมาสะ คะโดะ ในปี ค.ศ.1607