หน้าแรก ประเทศญี่ปุ่น 10 มิถุนายน 2555

ศึกษาดูงาน ณ Forestry Cooperaive of Kumavillage ในช่วงบ่ายเดินทางเข้าสู่ เมืองฮิโตโยซิ