หน้าแรก ประเทศญี่ปุ่น 13 มิถุนายน 55

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำยูมิทามาโกะ หรือ "Oita Marine Paiace" ทานอาหารกลางวันที่ OVOP  ศึกษาดูงาน ณ "International Exchange Promotion Committee"