หน้าแรก ประเทศญี่ปุ่น 14 มิถุนายน 55

ศึกษาดูงานในช่วงเช้า ณ Saiki Board of education

ช่วงบ่าย ณ Honiyo Junior high school

เข้าที่พัก Beppu Suginoi Hotel