หน้าแรก อบรมเรื่อง เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์

ที่โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 9กรกฏาคม 2555