หน้าแรก ให้ข้อมูลกับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

ให้ข้อมูลกับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นปี 2 เรื่องครูภูปัญญาไทย "การเพาะเห็ดแบบครบวงจร" จำนวน 4คน น.ส.ชยาภรณ์ สุขหวาน น.ส.ประภัสสร สมาน น.ส.อมิตา พุ่มดอกไม้ น.ส.จันทรจิรา ณนครพนม พร้อมลงมือปฏิบัติการทำเห็ดสวรรค