หน้าแรก พาคณะคัดกรองสินค้าสันติอโศกลงพื้นที่ปัตตานี 17-18 กค.2555

เพื่อตรวจสถานที่การผลิตเห็ดปลอดสารพิษ เพื่อผลิตเห็ดหอมแห้ง และเห็ดตระกูลนางรม การปลูกข้าวสังข์หยด ในเขตพื้นที่นาร้าง