หน้าแรก ไถ่ชีวิตโค ๗ ตัว สู่โครงการลูกพระดายส

คุณอารีเป็นศิษย์ดาบสรุ่นที่ ๒ คุณอารีเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมากเป็นที่รักของเพื่อนทุกคนรวมถึงการช่วยพัฒนาพื้นที่ของโครงการด้วย จนเกิดวิกิตน้ำท้วมที่อยุธยาจึงได้รวมกับคุณธาราไถ่ชีวิตโค จำนวน ๗ ตัวในราคา ๔๐๐๐๐ บาท นำมามอบให้โครงการลูกพระดาบส และคุณอารีได้มอบเงิน ๒๐๐๐ บาทเป็นค่าอาหารเลี้ยงเด็กในวันปีใหม่ในปีนั้นด้วย