หน้าแรก โครงการนวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่สถานศึกษาและชุมชน

โครงการนวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่สถานศึกษาและชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยลำไทร  เขตหนองจอก กทม. ครูสมชาย  สมานตระกูล