หน้าแรก นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว

นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 22 กันยายน 2555