หน้าแรก ศึกษาดูงานที่โครงการพระราชดำริศูนยฺพัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน - ห้วยซั้ว

ศึกษาดูงานที่โครงการพระราชดำริศูนยฺพัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน - ห้วยซั้ว  โดยมัคคุเทศก์รับเชิญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตร สกลนคร ผ.อ.บุญเชิด วิมลสุจริต