หน้าแรก ทำ MOU.สามฝ่าย

ทำMOU.สามฝ่ายระหว่าง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ - คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยจันทรเกษม - ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย  จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่๕ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ  มหาวิทยาลัยจันทรเกษม