หน้าแรก ศึกษาดูงาน รร.วัดนวลนรดิศ วิทยา จำนวน 37 คน