หน้าแรก มอบหนังสือธรรมะ

พระองศ์ทรงห่วงใยพระพุทธศาสนา ทรงมอบนโยบายให้คณะทำงานดูแลวัดในจังหวัดปัตตานีอย่างทั่วถึง โดยมีท่าน พลเอก ธีระพงษ์ เป็นหัวหน้ากำกับดูแลอย่างใกล้ชิด