หน้าแรก ถวายเครื่อตัดหญ้า

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ ถวายเครื่องตัดหญ้าที่วัดป่าอัมพวัล จังหวัดเชียงใหม่