หน้าแรก ชาวต่างชาติศึกษาดูงานที่ศูนย์ภูมิปัญญาไทย

ชาวต่างชาติศึกษาดูงานที่ศูนย์ภูมิปัญญาไทย ที่จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ