หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
535981 ครั้ง

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

                                                    
ปรัญญา

           ”ยิ่งให้  ยิ่งได้” 

            คำว่า  ”ยิ่งให้ ยิ่งได้”  หมายความว่า  ถ้าเราให้ได้มากเท่าไร  องค์ความรู้ของเรา ก็จะแตกฉานมากเท่านั้น  ธุรกิจ หรือกิจการของเรา ก็จะเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์

            เขตอุตสาหกรรมในแต่ละแห่งของประเทศไทยล้วนเป็นแหล่งรองรับแรงงานและศูนย์รวมผู้คนที่มุ่งแสวงหาหนทางที่ดีกว่า  ทำให้เกิดความหลากหลายของอาชีพรวมถึงความหลากหลายของปัญหาสังคมต่างๆ เช่นปัญหาด้านอาชญากรรม ยาเสพติด ก่อให้เกิดผลกระทบบ่อยครั้ง จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำ ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ทำให้ยอดการส่งออกของประเทศลดลงส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องลดกำลังการผลิต  หรือบางโรงงานต้องปิดกิจการลง เกิดสภาวะคนว่างงาน แรงงานบางส่วนได้กลับภูมิลำเนาเดิมในขณะที่ แรงงานบางส่วนยังคงดิ้นรนอยู่ในแหล่งย่านอุตสาหกรรมทำให้เกิดช่องว่างของรายได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ในสภาวะเช่นนี้จึงก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น มีการนำแรงงานต่างชาติเข้ามาทดแทนแรงงานไทยเพื่อให้มีค่าแรงที่ต่ำลง เมื่อแรงงานไทยเหล่านี้ถูกเลิกจ้าง  จึงเป็นปัญหาของชุมชนตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ทั้งด้านที่อยู่อาศัย  ด้านสาธารณสุข  ด้านอาชญากรรม ยาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนทั่วไป ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบในลักษณะนี้  หนทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาและเป็นหนทางเลือกในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนก็คือการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมาปรับใช้  ทั้งในด้านการเกษตรแล้วก็ยังสามารถจะนำมาใช้กับชีวิตประจำวัน  และ/หรือในการประกอบอาชีพอีกด้วย  หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย  สามห่วง  สองเงื่อนไข  ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาติไทยได้เป็นอย่างดีโดยมีการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดจัดตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดแบบครบวงจร”  ขึ้นที่  อำเภอบางเสาธง  ตำบลบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยในระยะเริ่มแรกได้รับการสนับสนุนให้ใช้ที่ดินในเนื้อที่ ๑ไร่ ๒งานจากนางวรรณา  ลาพมัญ เพื่อใช้ในการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์คือเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับบุคคลที่ประสงค์จะแสวงหาอาชีพและดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นใจและช่วยกันสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและสังคมโดยส่วนรวมต่อไป

พันธกิจ

๑. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดแบบครบวงจร และวิชาชีพอื่นๆ
๒. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
๓. เพื่อเป็นต้นแบบของการสร้างโรงงานแปรรูปที่ได้มาตรฐานของระบบ GMPในระชุมชน
๔. เพื่อเกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนทั้งในด้านการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวันและ    การมีจิตอาสาต่อชุมชนและสังคม
๕. เพื่อเป็นแหล่งจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนตามมาตรฐาน GMP
๖. เพื่อเป็นแหล่งฝึกวิชาชีพและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนและสังคม