หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
530580 ครั้ง

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสนับสนุนการแปรรูปอาหารจากเห็ด ผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวันและในครัวเรือน และสินค้าอื่น ๆของกลุ่มสมาชิกและเครือข่าย พัฒนาให้มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของตลาด

๒. เพื่อให้กลุ่มสมาชิกสามารถเชื่อมโยงกระจายสินค้าของโครงการวิสาหกิจชุมชนไปตามศูนย์หรือแหล่งกระจายสินค้า

๓. เพื่อช่วยสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาไทยด้านการเกษตรร่วมกับศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย (การเพาะเห็ดแบบครบวงจร)ภายใต้การดำเนินการสอนโดยอาจารย์บุญเลิศ ไทยทัตกุล

๔. เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและศิษย์ของศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในการเพาะเห็ด การผลิต ผลิตภัณฑ์ของใช้ การผลิตแปรรูปอาหาร การบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการพัฒนาความรู้ เทคนิค การตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย