หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
536015 ครั้ง

ประวัติความเบ็นมาประวัติความเป็นมา

 

วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย  จังหวัดสมุทรปราการ   เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของศิษย์มูลนิธิพระดาบสที่ผ่านการอบรมจากอาจารย์บุญเลิศ ไทยทัตกุล   หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่ถดถอยหรือวิกฤตเศรษฐกิจ การ พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนจึงต้องเรียนรู้ประเมินค่า ทดลอง และนำไปปฏิบัติ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวบนพื้นฐานของทางสายกลาง เพื่อสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางสภาพการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของ โลกาภิวัฒน์

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ภายใต้เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม   เพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำนำไปสู่ชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืน การพัฒนานำมาใช้ในการปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคม และคู่แข่ง โดยใช้ความรู้จากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบริหารจัดการช่วยเหลือกันในระบบของวิสาหกิจชุมชน