หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
535453 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยครูบุญเลิศ  ไทยทัตกุล

ครูภูมิปัญญาไทย ด้านเกษตรกรรม

(การเพาะเห็ดแบบครบวงจร)

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

วุฒอาสาธนาคารสมอง

เลขที่ 03762/2553

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักนายกรัฐมนตรี