หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
535403 ครั้ง

งบประมาณสนับสนุนงบประมาณสนับสนุน


๑.ได้รับการสนับสนุนจาก

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

๒.ได้รับการสนับสนุนจาก

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสมุทรปราการ

๓.ได้รับการสนับสนุนจาก

เกษตรอำเภอ ,ตำบล และจังหวัด

๔.ได้รับการสนับสนุนจาก

วิสาหกิจชุมชนอำเถอ ,ตำบล ,จังหวัด

๕.ได้รับการสนับสนุนจาก

อุสาหกรรมจังหวัด ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และงบประมาณ