หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
535429 ครั้ง

ประโยชน์คาดว่าจะได้ประโยชน์คาดว่าจะได้

เป้าหมายและการประเมินผล

           เป้าหมาย

          การประเมินผล

๑. มีความรู้ความเข้าใจในการเพาะเลี้ยงเห็ดตามแนวพระราชดำริ

อธิบายโครงการพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ได้

บอกขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจรตาม

แนวพระราชดำริได้

๒. มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ดและลงมือปฏิบัติได้

๑. เตรียมวุ้น  PDA  ได้

๒. ตัดถ่ายเนื้อเยื่อเจริญจากดอกเห็ดได้

๓. ตัดถ่ายวุ้น  PDA  ที่มีเส้นใยสู่วุ้น  PDA  ขวดใหม่ได้

๓. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำหัวเชื้อข้าวฟ่างและลงมือปฏิบัติได้

๑. เตรียมข้าวฟ่างได้

๒. การนึ่งฆ่าเชื้อขวดข้าวฟ่างได้

๓. ตัดถ่ายวุ้น  PDA   ลงขวดข้าวฟ่างได้

๔. มีความรู้ความเข้าใจในการทำก้อนเห็ดและลงมือปฏิบัติได้

๑. บอกส่วนผสมและทำก้อนขี้เลื่อยได้

๒. นึ่งก้อนขี้เลื่อยได้

๓. ต่อเชื้อเห็ดได้

๔. บอกวิธีการบ่มก้อนเห็ดได้

๕. มีความรู้ความเข้าใจในการเปิดก้อนเห็ดและการดูแลก้อนเห็ด

๑. เปิดก้อนเห็ดและดูแลก้อนเห็ดนางรมได้

๒. เปิดก้อนเห็ดและดูแลก้อนเห็ดหูหนูได้

๓. เปิดก้อนเห็ดและดูแลก้อนเห็ดหอมได้

๔. เปิดก้อนเห็ดและดูแลก้อนเห็ดลม , เห็ดขอนขาว , เห็ดหูกวางได้

๖. มีความรู้ความเข้าใจในการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดและลงมือปฏิบัติได้

๑. บอกส่วนผสมและสามารถทำเห็ดสวรรค์ได้

๒. บอกส่วนผสมและสามารถทำเห็ดผัดขี้เมาได้

๓. บอกส่วนผสมและสามารถทำเห็ดแดดเดียวได้

๔. บอกส่วนผสมและสามารถทำไวน์เห็ดได้

๕. บอกส่วนผสมและสามารถทำแหนมเห็ดได้

 

 

๗. มีความรู้ความเข้าใจในขบวนการนำก้อนเห็ดเก่ามาใช้ใหม่

๑. บอกวิธีการนำก้อนเห็ดเก่ากลับมาใช้ใหม่

๒. บอกวิธีการนำก้อนเห็ดเก่าเป็นอาหารสัตว์

๓. บอกวิธีการนำก้อนเห็ดเก่ามาทำเป็นปุ๋ยหมัก

๔. บอกวิธีการนำก้อนเห็ดเก่ามาเป็นวัสดุในการเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง

๘. มีความรู้ความเข้าใจในการคำนวณค่าใช้จ่ายและการทำบัญชี

คำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้

ทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายได้