หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
535410 ครั้ง

อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร หลักสูตร 5วัน รุ่นที่ 6อบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร หลักสูตร 5วัน รุ่นที่ 6

โครงการลูกพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการ

การเรียนการสอนจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นภาคทฤษฏี ส่วนภาคที่สองเป็นภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน

                                         ขั้นตอนที่ 1.การทำวุ้น PDA. มี 3 ขั้นตอนย่อย

                                         ขั้นตอนที่ 2.การทำหัวเชื้อข้าวฟ้าง

                                         ขั้นตอนที่ 3.การผลิตก้อนเห็ด

                                         ขั้นตอนที่ 4.การเปิดดอกเห็ด

                                         ขั้นตอนที่ 5.การแปรรูปเห็ด

                                         ขั้นตอนที่ 6.การก้อนเห็ดเก่ามาใช้ประโยชน์ใหม่