หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
535415 ครั้ง

สหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปทางการเกษตรวังธารทองสหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรวังธารทอง  จำกัด

53/183 บ้านวังธารทอง กิ่งอำเภอดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

โทร..081 -961 1232 , 086 - 654 4243, 089 - 113  6389

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการของกลุ่มฯ  โดยมีคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 5  จำนวน  11  คน  ประกอบด้วย

            1.  นายบุญเลิศ       ไทยทัตกุล      ประธานกรรมการ
    2.  นายวิศวนารถ     วรรณเถิน        รองประธาน

  3.  นางกาญจนา      สุกาละ            เลขานุการ
4.  นายเหมย           แก้วนา             เหรัญญิก
5.  นางนฤมล          อ่อนทิมวงค์     กรรมการ
6.  นายอุเทน          มณีขัติย์           กรรมการ
7.  นางสมพร          วรรณเถิน         กรรมการ
8.  นายนิคม            สุขงาม             กรรมการ
9.  นางศรีคำ           กิติวรรณ           กรรมการ
10. นายอาทิตย์      คำสกุล             กรรมการ
11. นายธนากร       เตจ๊ะสา             กรรมการแผนที่การเดินทาง