หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
536032 ครั้ง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรวังธารทอง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรวังธารทอง

19 หมู่22 ตำบลดอนหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160

 

รายชื้อคณะกรรมการ

ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง

 

ครูบุญเลิศ  ไทยทัตกุล

ประธานที่ปรึกษา

1.

น.ส.สมพร  วรรณเถิน

ประธานกลุ่ม

2.

น.ส.นิลุบล  คำวิลา

รองประธานกลุ่ม

3.

น.ส.จารุวรรณ  กิจยานุรักษ์

เลขานุการ

4.

น.ส.บัวเงิน  วรรณเถิน

เหรัญญิก

5.

น.ส.จันทร์สม  คำวิลา

ประชาสัมพันธ์

6.

นางแรม  โพธิ

กรรมการ

7.

นางจันทร์ฉาย  ปันเป็ง

กรรมการ

8.

น.ส.รัชชกร  หล้าแดง

กรรมการ

9.

นาง ลำพูน  กรรณิกา

กรรมการ


แผนที่การเดินทาง