หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
535417 ครั้ง

เชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อทุนการศึกษาเด็กผู้ด่อยโอกาศโครงการบริจาคเพื่อนทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ด่อยโอกาศ

วัตถุประสงค์ของโครงการ         ในการมอบทุนการศึกษา

                        1.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

                        2.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมความดีในส่วนของการทำดีย่อมส่งผลของความดี

                        3.เพื่อเป็นการกระตุ้นเพื่อการแข่งขันในการเล่าเรียนและการกระทำดี

                        4.เพื่อก่อให้เกิดแนวทางหรือช่องทางในการที่จะศึกษาต่อในอนาคต

                        5.การมอบทุนจะทำในระดับประถม ป.1 - ป.6 และระดับมัธยม ม.1 - ม.6

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะรับทุน

                       1.จะต้องเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนดีและตั้งใจเรียน

                       2.ฐานะทางครอบครัวยากจนหรือขัดสน

                       3.เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนในชั้นเรียนหรือเพื่อนหรือเพื่อนร่วมโรงเรียน

                       4.เป็นคนที่กตัญญูต่อบิดามารดา หรือผู้มีพระคุณ

หลักเกณฑ์ในการพิจรณา 

3ใน4 ข้อ  ของที่กล่าวมา  และมีผู้รับรองข้อมูลที่มา  พร้อมเบอร์โทรกลับผู้รับรอง

ลักษณะทุนที่มอบ

                       1.ทุนจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น ทุนละ 1,000 บาท ปีละ 10 ทุน

                       2.ทุนการศึกษา ประกอบด้วย  ค่าเทอม,ค่าหนังสือ,ค่าอุปกรณ์การเรียน

                          ทุนละ 15,000 บาท ปีละ 1 ทุน

หมายเหตุ  การให้ทุนขึ้นอยู่กับเงินกองทุนสะสมของแต่ละปี ของศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย

โรงเรียน   ครู   บุคคล   ผู้มีจิตเมตรตาต่อเด็ก   สนใจติดต่อส่งเรื่องมาที่

                                           ครูบุญเลิศ  ไทยทัตกุล 

                          มือถือ... 089 - 113  6389   โทรสาร...02 -750  9938

                   48/16 หมู่1 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เอกสารที่ต้องส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณา

                   1.สำเนาบตัรประชาชน  1 ชุด (ในกรณีที่เด็กมีบัตรประชาชนแล้ว)

                   2.สำเนาทะเบียนบ้าน    1 ชุด

                   3.สำเนาผลการเรียน     1 ชุด

                   4.ใบรับรองความประพฤติ

                      จาก ครู, ผู้มีจิตเมตรตา, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,หรือรับรองตนเอง

                   5.เอกสารจากผู้ปกครองเรื่องความเป็นอยู่

                      (มีก็ได้ ไม่มีก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีผู้รับรองต้องมี)

คณะกรรมการให้ทุน

คณะที่ปรึกษา

 1.ครูบุญเลิศ  ไทยทัตกุล   ประธานที่ปรึกษา
 2.นางปราณี  บางเทศธรรม รองประธานที่ปรึกษา

คณะกรรมการ การให้ทุน

 1.นางดารณี  ธรรมปราโมทย์          ประธานกรรม
 2.น.ส.ทัศนีย์ ศรีถาวร                     รองประธาน
 3.น.ส.เสาวรส  หรุ่นวงศ์มาศ            เลชานุการ-เหรัญญิก
 4.น.ส.ลภัสรดา  บางเทศธรรม          กรรมการ