หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
32273 ครั้ง

ฟาร์มตัวอย่าง ฯ บ้านปิยา ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปรายงานความก้าวหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑.   ความเป็นมา

          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก่อความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้  ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อให้ราษฎรมีงานทำอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการเดินทาง

            ในการนี้  พระครูอุดมธรรมาทร เจ้าอาวาสวัดปิยาราม  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ยื่นหนังสือทูลเกล้าฯ เพื่อให้มีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ขึ้นในตำบลปิยามุมังโดยพลเอก ณพล  บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์                            และคุณสหัส  บุญญาวิวัฒน์  ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยพลเอกเสถียร เพิ่มทองอินทร์        ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เดินทางมาสำรวจพื้นที่บ้านปิยา  หมู่ที่    ตำบลปิยามุมัง  อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่ร้างและเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ ในเนื้อที่  ๘๑๗  ไร่  ในวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๒  โดยมอบหมายให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  ๔๔  นำยานพาหนะและเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒ ทั้งนี้  ได้ดำเนินการจ้างแรงงานตั้งแต่วันที่    พฤษภาคม  ๒๕๕๒  เป็นต้นมา

๒.       ที่ตั้ง   

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่    ตำบลปิยามุมัง  อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี 

พิกัดที่ตั้งศาลาทรงงาน                QH  623498

พิกัดที่ตั้งสนามเฮลิคอปเตอร์        QH  623550

๓.  พื้นที่โครงการทั้งหมดจำนวน      ๘๑๗   ไร่

          พื้นที่ที่ดำเนินการไปแล้ว  จำแนกดังนี้

          ฟาร์มทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                            ๔๐       ไร่

            ผักและพืชไร่                                          ๙.๒๒    ไร่

            ขุดสระน้ำ                                              ๓๐       ไร่

            ถนนภายในฟาร์มความยาว                      ๓.๘๕    กิโลเมตร            พื้นที่  ๑๔.๔๔   ไร่

งานอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม              ๔๘       ไร่

  

 ๔.  สถานภาพบุคลากร

การรับสมัครคนงาน

ครั้งที่        เมื่อวันที่    พฤษภาคม  ๒๕๕๒   จำนวน      ๕๙      คน

ครั้งที่       เมื่อวันที่    กรกฎาคม  ๒๕๕๒    รับเพิ่มจำนวน    คน  รวมเป็น  ๖๖    คน

ครั้งที่       เมื่อวันที่    สิงหาคม    ๒๕๕๒     รับเพิ่มจำนวน    คน  รวมเป็น  ๗๓  คน

ครั้งที่       เมื่อวันที่    กันยายน     ๒๕๕๒    รับเพิ่มจำนวน    คน  รวมเป็น  ๘๐   คน

ปัจจุบันฟาร์มตัวอย่างฯ ปิยามุมัง  มีคนงานทั้งหมดจำนวน  ๗๕  คน  ประกอบด้วย

            ๑.  นักการเกษตร                        จำนวน        คน

            ๒. ผู้ช่วยนักการเกษตร                 จำนวน        คน          

            ๒. เจ้าหน้าที่                              จำนวน       คน

                 ๒.๑  เสมียน                         จำนวน       คน

                 ๒.๒ เจ้าหน้าที่การเงิน             จำนวน        คน

                 ๒.๓ เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ          จำนวน        คน

                 ๒.๔ เจ้าหน้าที่งานประมง       จำนวน        คน

            ๓.  คนงาน                                จำนวน  ๖๘  คน  ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

 

ศาสนา

ชาย ( คน )

หญิง ( คน )

รวม ( คน )

ศาสนาอิสลาม

๒๗

๒๘

๕๕

ศาสนาพุทธ

๑๕

๒๐

รวมทั้งหมด

๗๕

 

๑. กิจกรรมการปลูกผักกางมุ้ง

            ทางฟาร์มฯ ได้มีการปลูกผักกางมุ้ง เป็นครั้งที่ ๓ ซึ่งชนิดที่ผักที่มีการปลูกได้แก่

-                   ผักคะน้า

-                   ผักกาดขาว

-                   ผักกาดกวางตุ้ง

-                   ผักบุ้ง

๒. กิจกรรมการปลูกผักนอกมุ้ง

            ทางฟาร์มฯ ได้มีการปลูกผักนอกมุ้ง  จำนวน  ๑๒   ชนิด  ได้แก่

-                   แตงกวา

-                   มะเขือเปราะ

-                   มะเขือยาว

-                   ฟักน้ำเต้า

-                   ถั่วฝักยาว

-                   บวบหอม

-                   บวบเหลี่ยม

-                   ตำลึง

-                   กระเจี๊ยบฝัก

-                   อัญชัน

-                   ตะไคร้

-                   พริก

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

๓.  กิจกรรมการเพาะเห็ด

                ทางฟาร์มฯ ได้มีการเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฮังการี  ขณะนี้ฟาร์มได้ผลิตทั้งดอกเห็ดและก้อนเห็ด  ซึ่งได้มีการจำหน่ายทั้งดอกเห็ดและก้อนเห็ดไปแล้ว  โดยได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. กิจกรรมการปลูกดอกดาวเรือง

            ฟาร์มฯได้มีการปลูกดอกดาวเรือง  ซึ่ง

เป็นที่นิยมในช่วงเทศกาลงานบุญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

๕. กิจกรรมการปลูกข้าว

           เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูการทำนา  ทางฟาร์มฯจึงได้มีนโยบายการทำนา  โดยเป็นการลงแขกดำนาของสมาชิกฟาร์ม  และเจ้าหน้าที่จากนพค.๔๔ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน