หน้าแรก 


กิจกรรมตามดูปูทูลกระหม่อม

นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมตามดูปูทูลกระหม่อม ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน อำเภอนาเชือก ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของจังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ปูทูลกระหม่อมของจังหวัดมหาสารคาม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน อำเภอนาเชือกต่อไป พร้อมกันนี้ยังมีการจัดแข่งขันกีฬาเปตอง “สานสายใยรักสามัคคี” ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนของอำเภอนาเชือก ประจำปี  ๒๕๕๕ เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม