หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
40786 ครั้ง

ประวัติอำเภอนาคูคำขวัญประจำอำเภอนาคู
น้ำตกผานางคอย รอยเท้าไดโนเสาร์ แหล่งเก่าสลักหิน สนามบินเสรีไทย ก้าวไกลการศึกษา ล้ำค่าวัฒนธรรม


ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอนาคู หมู่ที่ 11 ถนนนาคู-บ้านชาด ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  46160

เขตการปกครอง  แบ่งออกเป็น 5 ตำบล 54 หมู่บ้าน
- ตำบลนาคู
- ตำบลสายนาวัง
- ตำบลนาจาน
- ตำบลบ่อแก้ว
- ตำบลภูแล่นช้าง

ประวัติความเป็นมาของอำเภอนาคู :

ท้อง ที่อำเภอนาคูเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเขาวง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนาคู ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน จนกระทั่งในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอนาคู โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

ที่ตั้งและอาณาเขต :

อำเภอนาคู  ตั้งอยู่บริเวณทิวเขาภูพาน ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ อำเภอภูพาน และ อำเภอเต่างอย (จังหวัดสกลนคร)

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ อำเภอดงหลวง (จังหวัดมุกดาหาร) และ อำเภอเขาวง

ทิศใต้               ติดต่อกับ อำเภอเขาวง และ อำเภอกุฉินารายณ์

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ อำเภอห้วยผึ้ง

พื้นที่ : 203.092.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากร : 31,513 คน (พ.ศ.2552)

ความหนาแน่น : 155.16 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอนาคู แบ่งพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน

 โทรศัพท์ : 043-126846, 043-817356    โทรสาร : 043-126846, 043-817356