หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
69060 ครั้ง

ประวัติผู้ก่อตั้ง
      นายจันทร์ นาชัยดุล หรือจะเรียกกันตามฉายาที่คุ้นหูกันคือ ตาน้อย เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2501 ปัจจุบันอายุ 50 ปี การศึกษาสูงสุดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกิดที่บ้านน้ำจ้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ต่อมาครอบครัวได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 6 ปี และก็ได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอีก 4 ปี ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเลยอีก 6 ปี ต่อจากนั้นก็ได้แต่งงานกับนางอำนวย นาชัยดุล และก็ได้ย้ายมาอยู่กับภรรยาที่จังหวัดมหาสารคาม
          ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
117 หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม มีที่ดินทำกิน 9 ไร่ 1 งาน ต่อมาได้ซื้อเพิ่มอีก 3 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่ 1 งาน อาชีพหลักทำการเกษตรไรนาสวนผสมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เริ่มลงมือทำเมื่อปี 2540
และได้ร่วมรับการฝึกอบรมดูงานเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรจากองค์กรของรัฐและเอกชนมีความชำนาญในระดับหนึ่งในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  ปุ๋ยอินทรีย์ สมุนไพรฆ่าแมลง และเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักไม้ผลแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้สารพิษ
          พื้นที่ในการทำการเกษตรโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น
4 ส่วนมีพื้นที่ในการทำการเกษตร  12 ไร่ 1 งาน แบ่งพื้นที่เป็นบ่อเลี้ยงปลาเป็น 3 บ่อใช้พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ แบ่งพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยประมาณ 1 งาน ปลูกผลไม้  5 ไร่  พื้นที่ทำนาข้าว 5
ไร่หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวก็จะปลูกพื้นหมุนเวียน เช่น ข้าวโพด พืชที่ใช้ปลูกมีมากกว่า

ประวัติการทำงาน
         
1.) เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน
          2.) เป็นผู้ประสานระหว่างชุมชนกับองค์การนานาชาติ
          3.) เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
          4.) เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
          5.) เป็นตำรวจอาสาประจำหมู่บ้าน
          6.)
เป็นหัวหน้ากลุ่มดีเด่น ธกส. สาขาอำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
         
7.) เป็นที่ปรึกษา ธกส. สาขากุดรัง
          8.) เป็นคณะกรรมการสหกรณ์การตลาดลูกค้า ธกส.สาขากุดรัง
          9.)
เป็นเกษตรกรคนเก่งของ ธกส.สาขากุดรัง

ประวัติเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
         
1.) หลักสูตรลูกเสือชาวบ้านขั้นต้น 2 รุ่น
          2.) หลักสูตรตำรวจอาสาประจำหมู่บ้านรุ่นที่ 1
          3.) หลักสูตรอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.
          4.) หลักสูตรความรู้เบื้องต้นกฏหมายสำนักอัยการสูงสุด
          5.) หลักสูตรความรู้เบื้องต้นกฏหมายของสภาทนายความ
          6.)
หลักสูตรการจัดการบริหารกลุ่มการทำบัญชีกลุ่ม
         
7.) หลักสูตรโสเภณีเด็กภาคอีสานที่ จ.มหาสารคาม
          8.) หลักสูตรการป้องกันยาเสพย์ติดและโรคเอดส์ที่ จ.สระบุรี
          9.)
หลักสูตรทรัพยากรดิน และสิ่งแวดล้อมสารพิษทางการเกษตร
         
10.)
หลักสูตรการจัดการป่าชุมชนและพัฒนาป่าชุมชน
         
11.)
หลักสูตรทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จุลินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ น้ำหมักชีวภาพ สมุนไพรฆ่าเพลี้ยและแมลง

ประวัติการเป็นวิทยากร
         
1.) โครงการเพื่อช่วยเพื่อน
          2.) โครงการสัจธรรมชีวิตขิง ธกส. 2 ครั้ง

ความชำนาญพิเศษ
         
1.) ทำปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ
          2.)
ทำสมุนไพรฆ่าแมลงจากพืชสมุนไพร
          3.) ทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ จากหอยเชอร์รี่และพืชผักผลไม้
          4.)
โปรตีนเร่งการเจริญเติบโตเร่งดอกจากไข่หอยเชอร์รี่และผลไม้จากธรรมชาติ
          5.) การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ แบบธรมมชาติ
          6.)
ช่างไม้ ช่างเฟอร์นิเจอร์
         
7.) จักสานด้วยไม้ไผ่ สานแห สานหวิง และสานตาข่าย