หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
69275 ครั้ง

การเตรียมแปลงและปลูกผักปลอดสารพิษ

                                          การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ


          การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ จะช่วยลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและลดสารปนเปื้อนจากากรตกค้างของสารเคมีในผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และลดปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ขาดทุนจาการผลิตที่ต้องกู้หนี้ยืมสินมาซื้อปัจจัยการผลิตที่ต้องกู้หนี้ยืมสินมาซื้อปัจจัยการผลิต  นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สามารถลดปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้ จึงเป็นสาเหตุที่ให้ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านหลายศูนย์  นำองค์ความรู้ในเรื่องเกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ซึ่งได้มาจาการเรียนรู้ทดลองปฏิบัติของปราชญ์ชาวบ้านและเกษตรกรอีกหลายๆ ท่านในพื้นที่ มาถ่ายทอดให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมโดยทั่วไป ด้วยวิธีปลูกและดูแลรักษาที่ง่าย  ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ  น้ำหมักชีวภาพ  และสารไล่แมลง ที่สารถผลิตเองได้ทั้งหมด และวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ราคาไม่แพง  ทั้งนี้พืชผักปลอดสารพิษที่ได้  จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มรายได้ของผลผลิต และเป็นการใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์  เกษตรกรสามารถปลูกผักรับประทานเองและจำหน่ายเป็นรายได้ของครอบครัว  มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกพืชผักที่ปลอดภัยต่อการบริโภค  ส่งผลให้ร่างกายของเกษตรดี รวมทั้ง สุขภาพจิตดีตามมาด้วย  โดยมีวัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนวิธรการในการผลิตสรุปได้ดั้งนี้

วัสดุ/อุปกรณ์
          1 ปุ๋ยหมักชีวภาพ                             7 กระดาษกระสอบปุ๋ย
          2 น้ำหมักชีวภาพ                             8 ขุยมะพร้าว
          3 น้ำหมักสมุนไพร                            9 บัวรดน้ำ
          4 กากน้ำตาล                                 10 จอบ
          5 ฟาง                                         11 คราด
          6 ผ้ามุ่งไนล่อนผสมยูวี

ขั้นตอน/วิธีการ
การเตรียมแปลงดินวิธีที่ 1

          1. ขุดดินเป็นแปลงผักตามปกติ
          2. ทำร่องตรงกลางแปลง
          3. โรยด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพ ตามด้วยฟาง
          4. รดด้วยน้ำผสมหัวเชื่อจุลินทรีย์ และกากน้ำตาล
          5. กลบร่อง พร้อมเกลี่ยให้เรียบ
          6. โรยปุ๋ยหมักชีวภาพอีกคร้ะง และรดน้ำที่ผสมจุลินทรีย์
T.M และกากน้ำตาลอีกครั้ง ทิ้งไว้ 7 วันจึงปลูกผักได้
 การเตรียมแปลงวิธีที่ 2
          1. ขุดดินจะทำแปลงผักลึกประมาณ 25- 30 ซม. กว้าง 1 เมตร ยาวงตามต้องการ โดยเอาดินที่ขุดออกไว้ข้างแปลง
          2. โรยปุ๋ยหมักชีวภาพลงในแปลงประมาณ 10 กก.ต่อตารางเมตร
          3. เอาหน้าดินขุดออกลงใส่ คลุกให้เข้ากันกับปุ๋ยห้าสูงกว่าระดกับเดิมพอประมาณ
          4. นำกากน้ำตาลกับน้ำหมักชีวภาพอย่างละ 1 ช้อน ผสมน้ำเตรียมไว้ รดแปลงให้ชุ่มวันละครั้งติดต่อกัน 7 วัน
          5. พรวนดินที่แปลงคราดให้เรียบ
          6. รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน รดน้ำหมักสมุนไพรทุก 5 วัน และพรวนดินทุก 3 สัปดาห์
การเตรียมแปลงวิธีที่ 3
          1. ขุดบ่อให้ลึกบวกคันดินประมาณ 4 เมตร
          2. ความกว้าง 19 เมตร ยาว 29 เมตร
          3. คลุมด้วยผ้ามุ้งไนลอนผสมยูวี (บนคันดิน)
          4. ปลูกผักโดยใช้กระดาษกระสอบปุ๋ยปูลงบนร่องผักลึก เพื่อไม่ให้ความร้อนลงไปยังดิน และเป็นการควบคุมหญ้าอีกทางหนึ่งหรือปลูกผัก  โดยใช้ขุยมะพร้าวที่ผลิตเอง เพื่อเก็บความชื้น

การใช้ประโยชน์
          1. เป็นแปลงผักถาวร  สามารถปลูกผักติดต่อกันได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ใส่ปุ๋ย
          2. แปลงผักมีจุลินทรีย์ ทำให้ดินร่วนซุย
          3. ผักเจริญ งอกงามดี  แข็งแรง  ต้านทานต่อโรค  มีคุณภาพทางโภชนาการสูง
          4. ต้นทุนต่ำ  ได้ผลผลิตสูง  ปลอดภัย